Pensioenovereenkomst
Een afspraak tussen werkgever en werknemer over een uitkering bij ouderdom, bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden, is een afspraak over pensioen in de zin van de Pensioenwet. Een dergelijke afspraak noemt de wet een ‘pensioenovereenkomst’ vroeger 'pensioentoezegging').

Een pensioenovereenkomst kan mondeling of schriftelijk tot stand komen.
Een eenvoudige verwijzing naar een bestaand pensioenreglement kan voldoende zijn om een pensioenovereenkomst tot stand te brengen.

Er bestaat geen pensioenplicht waar het de tweede pijler betreft. Daarom zijn werkgevers en werknemers vrij al dan niet afspraken over pensioen te maken (tenzij op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds deelname in een dergelijk pensioenfonds verplicht is gesteld). Ook kunnen ze in beginsel in vrijheid via onderhandelingen bepalen hoe de inhoud van de pensioenovereenkomst eruit zal zien.

Wel zijn partijen bij het maken van afspraken over pensioen gebonden aan het arbeidsrecht en uiteraard aan de voorschriften van de Pensioenwet.

Die hebben onder meer betrekking op:

Memorie van Toelichting:

Trefwoorden