Pensioenovereenkomst | Pensioenkarakter

Premieovereenkomst
Bij een premieovereenkomst wordt een afspraak gemaakt over de hoogte van de periodiek ten behoeve van het pensioen beschikbaar te stellen premie vast. Zowel het langleven- als het beleggingsrisico ligt gedurende de opbouwfase bij de werknemer. Omdat het mogelijk is deze risicoís door een verzekering te laten afdekken, kan onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten premieregelingen:

a. De zuivere premieregeling
De beschikbaar gestelde premie wordt belegd tot aan de pensioendatum. Het is dan onzeker tot welk kapitaal die premies zullen aangroeien. Tot aan de pensioendatum blijft het beleggingsrisico voor rekening van de werknemer. Daarnaast is het mogelijk dat tijdens de opbouwfase de gemiddelde levensverwachting wijzigt. Ook dat risico is voor rekening van de werknemer.

b. Omzetting in een kapitaalaanspraak
Het is mogelijk om de premie onmiddellijk om te zetten in een aanspraak op kapitaal. Zo wordt met de beschikbare premie een kapitaalverzekering ingekocht. Het beschikbare kapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een aanspraak op een kapitaaluitkering tegen de dan geldende tarieven. Met andere woorden: de pensioenuitvoerder heeft het beleggingsrisico overgenomen.

c. Omzetting in een aanspraak op uitkering
De premie wordt meteen gebruikt om een verzekering voor een periodieke uitkering in te kopen. In dat geval neemt de uitvoerder zowel het langleven- als het beleggingsrisico over. Wel blijft het voor de deelnemer onzeker wat het totale uitkeringsniveau bij pensioendatum zal zijn. Tijdens de opbouwfase is immers nog niet bekend tot welke totaaluitkering de ingekochte aanspraken zullen leiden.

Pensioenknip
In artikel 2 PW zijn twee leden (9 en 10) toegevoegd in juni 2009. Deze maken het bij kapitaal- en premieovereenkomsten mogelijk om het op de pensioendatum beschikbaar komende kapitaal te splitsen in een deel dat wordt aangewend voor aankoop van een direct ingaande tijdelijke uitkering en een deel dat later wordt aangewend voor de aankoop van een, op de tijdelijke uitkering en een aansluitende, levenslange uitkering.

Deze regeling is uitsluitend van toepassing indien de pensioendatum is gelegen na 31 december 2008 en het op de pensioendatum beschikbaar komende kapitaal nog niet is aangewend voor aankoop van een levenslange uitkering.

Evenredig doorberekenen van kosten
In september 2009 is artikel 17a toegevoegd in de Pensioenwet. Daarin wordt bepaald dat - evenals bij uitkerings- en kapitaalkapitaalovereenkomsten - ook bij premieovereenkomsten het doorberekenen van kosten evenredig in de tijd moet plaatsvinden.

« terug

Zie ook:

Pensioenwet:

Memorie van Toelichting: