Pensioenovereenkomst

Pensioenkarakter
Werkgever en werknemer zijn vrij in het bepalen van de inhoud van de pensioenovereenkomst, indien zij zich houden aan de bepalingen van het arbeidsrecht en aan die van de Pensioenwet.

Partijen moeten expliciet vastleggen wat het karakter van de pensioenovereenkomst is.

Voor een pensioenovereenkomst zijn drie varianten mogelijk:
1. een uitkeringsovereenkomst;
2. een kapitaalovereenkomst;
3. een premieovereenkomst.

Geen tussenregelingen
Zogenoemde ‘tussenregelingen’ zijn niet mogelijk. De voorheen in de praktijk wel gehanteerde term ‘beschikbarepremieregelingen op basis van beoogd eindloon’, ofwel de ‘streefregelingen’ voldoet niet meer aan de eisen van de wet, omdat bij deelnemers de indruk kan ontstaan dat de overeenkomst een uitkeringsovereenkomst is, terwijl bepaalde risico’s voor hun rekening komen.

Het strikte voorschrift om in de overeenkomst één van de hiervoorgenoemde drie begrippen te hanteren en de deelnemers daarover voorlichting te verschaffen, moet ertoe leiden dat zij niet alleen duidelijkheid krijgen over hun rechten, maar ook over de eventuele risico’s die zij lopen.

Wel is het toegestaan om de drie varianten naast elkaar in één pensioenovereenkomst toe te passen. Zo kan bijvoorbeeld een ouderdomspensioen bestaan uit de combinatie van een uitkeringsovereenkomst tot een bepaalde inkomensgrens met een premieovereenkomst voor het gedeelte boven die grens.

Geen beleggingsrisico in uitkeringsfase
De verschillen tussen een uitkerings-, kapitaal- en een premieovereenkomst zijn verschillen die optreden tijdens de opbouwfase.
In de uitkeringsfase geldt voor elke variant van een pensioenovereenkomst dat de deelnemer geen enkel risico loopt (behalve het risico dat een pensioenfonds een kortingsregel toepast).
Regelingen die ook in de uitkeringsfase beleggingsrisico’s voor deelnemers opleveren, vallen niet onder de werking van de Pensioenwet.

Euro's
De uitkering moet plaatsvinden in Nederlands wettig betaalmiddel, dus in euro's.

Naar:
Pensioenwet:

Memorie van Toelichting:

Zie verder: