Pensioenovereenkomst | Pensioenkarakter

Kapitaalovereenkomst
Bij een kapitaalovereenkomst staat alleen de hoogte van het kapitaal (soms verhoogd met winstdeling) vast. Dat kapitaal dient uiterlijk op de pensioendatum omgezet te worden in een periodieke uitkering tegen de dan geldende tarieven. Tijdens de opbouwfase ligt het beleggingsrisico bij de uitvoerder en het langlevenrisico bij de werknemer.

Memorie van Toelichting over de kapitaalovereenkomst
"Bij een kapitaalovereenkomst staat alleen de hoogte van het kapitaal (soms verhoogd met winstdeling) bij ingang van het pensioen in de overeenkomst vast. Dit kapitaal dient uiterlijk op pensioendatum omgezet te worden in een periodieke uitkering tegen de dan geldende tarieven. Het beleggingsrisico ligt tijdens de opbouwfase bij de pensioenuitvoerder. Het langlevenrisico ligt, tijdens de opbouwfase, bij de werknemer. Pas op het moment van de omzetting van een kapitaal in een periodiek pensioen is immers pas bekend welke tarieven hiervoor gelden."

Pensioenknip
In artikel 2 PW zijn twee leden (9 en 10) toegevoegd in juni 2009. Deze maken het bij kapitaal- en premieovereenkomsten mogelijk om het op de pensioendatum beschikbaar komende kapitaal te splitsen in een deel dat wordt aangewend voor aankoop van een direct ingaande tijdelijke uitkering en een deel dat later wordt aangewend voor de aankoop van een, op de tijdelijke uitkering en een aansluitende, levenslange uitkering.

Deze regeling is uitsluitend van toepassing indien de pensioendatum is gelegen na 31 december 2008 en het op de pensioendatum beschikbaar komende kapitaal nog niet is aangewend voor aankoop van een levenslange uitkering.

« terug

Zie ook:

Pensioenwet: