Pensioenovereenkomst | Pensioensoorten

Geldelijke uitkering
In de definities van de pensioensoorten wordt de eis gesteld dat pensioen de vorm moet hebben van een geldelijke uitkering terzake van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Daarbij is niet van belang of er een uitkering ineens plaatsvindt, of dat sprake is van een periodieke uitkering.

Ook een verleende toeslag in het kader van voorwaardelijke toeslagverlening beschouwt de wet als een uitkering in geld, waarvan de hoogte op de ingangsdatum is vastgesteld. De ingangsdatum is het moment waarop de feitelijke toeslag wordt vastgesteld. Overeenkomsten waarin een uitkering in beleggingseenheden in het vooruitzicht wordt gesteld vallen niet onder de werking van de Pensioenwet. Datzelfde geldt voor een geldelijke uitkering die gebaseerd is op beleggingseenheden. De materiŽle voorschriften, zoals gelijke uitkeringen voor mannen en vrouwen en het recht op waardeoverdracht, zijn op dergelijke overeenkomsten dus niet van toepassing. Er is in dat geval sprake van een risicoverzekering, die onder de Wft valt.

Regelingen die niet verplichten tot een levenslang gelijkblijvende uitkering, maar de deelnemer de mogelijkheid biedt om te kiezen voor een in de eerste jaren hogere uitkering en een lagere in de daaropvolgende jaren, blijven mogelijk. Ook hier is immers sprake van een vooraf vastgestelde uitkering die verder niet fluctueert.

Er is geen sprake van pensioen, wanneer de werkgever met zijn werknemer een oudedagsvoorziening in natura overeenkomt. Een afspraak waarbij de werknemer vanaf de pensioendatum een uitkering in vreemde valuta zou krijgen, is niet toegestaan.

De Memorie van Toelichting geeft aan dat het niet verboden is om Ė eventueel naast pensioen Ė de werknemer niet-geldelijke of niet vastgestelde voorzieningen in het vooruitzicht te stellen. Maar de consequentie is dan wel, dat deze afspraken geen onderdeel kunnen vormen van een pensioenovereenkomst in de zin van de wet en daardoor buiten de werkingssfeer daarvan vallen.

« terug

Memorie van Toelichting: