Pensioenovereenkomst

Pensioensoorten
De Pensioenwet verstaat onder het begrip ‘pensioen’ de arbeidsvoorwaarde pensioen, zoals werkgever en werknemer die overeenkomen in het kader van een arbeidsovereenkomst.

De wet onderscheidt de volgende pensioensoorten:
De volgende essentiële elementen om te kunnen spreken van pensioen – de ‘constitutieve vereisten’ – komen in alle definities van de verschillende pensioenvormen terug:
1.De koppeling aan de arbeidsrelatie.
2.Het geldelijk vastgesteld zijn van de uitkering.
3.Er is alleen sprake van pensioen, indien het een uitkering betreft terzake van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Ontbreekt één van deze elementen, dan is er geen sprake van pensioen in de zin van de Pensioenwet.

Memorie van Toelichting:

Zie verder: