Pensioenovereenkomst | Pensioensoorten

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een uitkering ‘wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer of gewezen werknemer waarop recht bestaat na afloop van de periode bedoeld in artikel 29, eerste lid, Ziektewet of, indien de werknemer of gewezen werknemer een Ziektewetuitkering ontvangt, na afloop van de periode bedoeld in artikel 29, vijfde en negende lid, Ziektewet’.

Anders gezegd: loondoorbetaling gedurende de eerste twee ziektejaren is geen pensioen in de zin van de Pensioenwet.

Wachttijden of drempelperioden zijn niet toegestaan voor het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

« terug

Memorie van Toelichting:

Pensioenwet: