Pensioenovereenkomst | Pensioensoorten

Ouderdomspensioen
De definitie van ouderdomspensioen luidt:
‘een geldelijke, vastgestelde uitkering voor de werknemer of de gewezen werknemer bij wijze van inkomensvoorziening bij ouderdom’.

Hierdoor vallen in principe alle overeenkomsten die de werkgever met de werknemer sluit met het oog op de oudedag onder de bescherming van de Pensioenwet. Zowel de uitkeringen die bedoeld zijn als tijdelijke inkomensvoorziening, voorafgaand aan de levenslange pensioenuitkering, als de pensioenuitkeringen die strekken tot inkomensvoorziening tot aan de dood.

De term ‘levenslang’ is bewust niet in de definitie opgenomen. Hierdoor vallen ook uitkeringen ineens of met een vooraf vastgestelde maximum uitkeringsduur onder de wettelijke bepalingen. Desalniettemin legt de Pensioenwet (in artikel 15) een levenslange uitkering wel als dwingende norm op. ‘Werkgever en werknemer zijn niet verplicht om ouderdomspensioen overeen te komen, maar indien zij dit doen ligt het vanuit de optiek van bescherming van de werknemer in de rede dat het ouderdomspensioen voortduurt totdat de gepensioneerde overlijdt. Om die reden is er in deze wet voor gekozen om dwingend voor te schrijven dat ouderdomspensioen levenslang moet zijn’, aldus de memorie van toelichting. Het artikel maakt op deze regel expliciet een uitzondering voor een overbruggingspensioen (tot aan de AOW-leeftijd) en het prepensioen (tot aan het bereiken van de pensioenleeftijd).

Elk beding dat strijdig is met dit voorschrift, is nietig. Dat betekent dat de afspraak, die in strijd is met deze bepaling, onder alle omstandigheden ongeldig is. Ook zonder dat een werknemer zich hierop beroept. Wordt een dergelijk nietig beding opgenomen, dan vloeit uit de wet voort, dat de uitkering desalniettemin levenslang verstrekt moet worden.

Geldelijke vastgestelde uitkering
Een pensioenuitkering die is vastgesteld in beleggingseenheden voldoet niet aan de definitie 'geldelijke vastgestelde uitkering' en valt daarom niet onder de Pensioenwet.
Voor de opbouwperiode mag gebruik gemaakt worden van een unit linked verzekering, maar de pensioenuitkering moet uitgedrukt worden in euro's.

« terug

Memorie van Toelichting:

Pensioenwet: