Pensioenovereenkomst | Arbeidsrelatie

Betalingsvoorbehoud werkgever
De werkgever kan zich bij het sluiten of het wijzigen van de pensioenovereenkomst het recht voorbehouden om de werkgeversbijdrage te verminderen of beŽindigen. Een beroep op deze bepaling is alleen mogelijk bij een ingrijpende wijziging van de omstandigheden van de werkgever. Indien de werkgever een dergelijk voorbehoud in de overeenkomst wil opnemen, moet hij daarover ook in de startbrief informatie verstrekken. Tevens moet van het voorbehoud melding worden gemaakt in de uitvoeringsovereenkomst.

Onder een Ďingrijpende wijzigingí kan worden verstaan:
Tijdens de plenaire behandeling van de wijziging van de PSW in 1971 heeft de regering aangegeven dat sprake moet zijn van evidente overmacht en de memorie van toelichting op de PSW spreekt van omstandigheden die ten tijde van de toezegging nog niet aanwezig of kenbaar waren, maar niet is vereist dat de wijziging van omstandigheden onvoorzien is. In de literatuur wordt als voorbeeld ook genoemd een ingrijpende wetswijziging of jurisprudentie.

Uiteindelijk zal bij verschil van mening de vraag of sprake is van een ingrijpende verandering aan de rechter voorgelegd moeten worden.


Pensioenwet:

Memorie van Toelichting: