Pensioenovereenkomst | Arbeidsrelatie

Wachttijd en drempelperioden
In beginsel verwerft iedere werknemer van 21 jaar en ouder pensioen, indien zijn werkgever een pensioenregeling heeft en de werknemer behoort tot de groep werknemers voor wie deze pensioenregeling geldt.

Van deze regel kan worden afgeweken wanneer in de overeenkomst een wachttijd of een drempelperiode is opgenomen.

Onder wachttijd en drempelperiode wordt verstaan de periode waarin een werknemer al wel in dienst is, maar waarin hij nog geen pensioen opbouwt. Het verschil is dat de wachttijd voor de pensioenopbouw buiten beschouwing blijft, terwijl de drempelperiode wel wordt meegenomen op het moment dat de werknemer pensioen gaat opbouwen.

Bij amendement heeft de Tweede Kamer met betrekking tot wachttijden en drempelperioden twee beperkingen aangebracht:

« terug

Pensioenwet:

Memorie van Toelichting: