Pensioenovereenkomst | Toeslagen | Informatie over toeslagverlening

Toeslagenmatrix
De Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn van gewekte verwachtingen, financiering en het realiseren van voorwaardelijke toeslagverlening. Een toeslag is alleen voorwaardelijk als een voorwaardelijkheidsverklaring wordt gehanteerd. Deze voorwaardelijkheidsverklaring is nader uitgewerkt in een toeslagenmatrix.

In deze matrix, die door pensioenuitvoerders moet worden toegepast, staat aangegeven hoe zij over voorwaardelijke toeslagverlening moeten communiceren; m.a.w. hoe de voorwaardelijkheidsverklaring dient te worden omschreven.

De matrix schrijft ook voor aan welke overige condities voldaan moet worden als op een bepaalde manier over de voorwaardelijke toeslagverlening wordt gecommuniceerd. De matrix regelt dat er sprake moet zijn van consistentie tussen communicatie, indexatiebeleid, financiering en pensioenreglement.

De voorgeschreven teksten zijn opgenomen in de 'Regeling Pensioenwet'.

Voorbeeld
Vindt een voorwaardelijke toeslagverlening plaats op basis van een voorafbepaalde maatstaf, dan moet de deelnemer de volgende informatie verstrekt worden:
'De ambitie is om jaarlijks pensioenrechten en pensioen-aanspraken aan te passen aan [de prijs- of loon-ontwikkeling/<…%>].' Hierbij wordt aangegeven op welke wijze wordt bepaald hoe hoog de daadwerkelijke toekenning zal zijn.

'De voorwaardelijke toeslagverlening wordt gefinancierd uit winstdeling die de werkgever van de verzekeraar ontvangt.'

'Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal [de ex ante bepaalde maatstaf]. De werkgever beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast.
Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De hoogte van de toeslagverlening is afhankelijk van de winstdeling die de werkgever van de verzekeraar ontvangt en/of de middelen die de werkgever hiervoor extra beschikbaar stelt.'
'Uw (ex-)werkgever probeert ieder jaar uw pensioen/opgebouwde pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling/de loonontwikkeling/<…%>.
Uw pensioen/opgebouwde pensioen is dit jaar met verhoogd.
Uw pensioen/opgebouwde pensioen is de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:
– Over het jaar met . De prijzen gingen toen met omhoog
– Over het jaar met . De prijzen gingen toen met omhoog
– Over het jaar met . De prijzen gingen toen met omhoog
Uw werkgever betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen/opgebouwde pensioen uit winstdeling hij van de verzekeraar ontvangt en/of extra middelen die hij hiervoor beschikbaar stelt.
U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.'

Afwijkingen
in overleg met de AFM kan van sommige voorgeschreven teksten worden afgeweken. De AFM geeft in een document invulling aan deze afwijkingsbevoegdheid.

« terug

Zie ook:
N.B.: de hierin opgenomen verwijzingen naar artikelen in de Pensioenwet zijn gebaseerd op een oude nummering