Pensioenovereenkomst | Toeslagen

Informatie over toeslagverlening
De informatie over toeslagverlening moet in elk geval betrekking hebben op het beleid ten aanzien van toeslagen:
Wanneer informatie
De informatie moet verstrekt worden in de startbrief, het UPO, bij beŽindiging deelneming en in de periodieke informatie aan gewezen deelnemers, gewezen partners, pensioengerechtigden (op en na de pensioendatum) en aan deelnemers aan een vrijwillige pensioenregeling.

Beeldende maatstaf (toeslagenlabel)
De informatie over toeslagverlening moet worden uitgedrukt 'in een kwalitatieve en beeldende maatstaf'. Deze eis is via een amendement in artikel 48 van de wet toegevoegd. De maatstaf moet in elk geval rekening houden met:
a.de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige toeslagverlening, zoals deze uit de continuÔteitsanalyse volgen en welke onderdeel zijn van de voorwaardelijkheidsverklaring, bedoeld in artikel 95; en
b.de te verwachten toeslagverlening in de pensioenovereenkomst afgezet tegen het minimale percentage van het gemiddelde prijsindexcijfer.

Deze eis is uitgewerkt in het toeslagenlabel.

« terug

Pensioenwet:

Besluit uitvoering Pensioenwet:

Regeling Pensioenwet:

Memorie van Toelichting:

Zie ook: