Informatieregels

Startbrief
Binnen drie maanden nadat de werkgever met de werknemers een pensioenovereenkomst heeft gesloten, moet de pensioenuitvoerder rechtstreeks aan de deelnemers een startbrief verstrekken. Dit is het eerste informatiecontact tussen pensioenuitvoerder en deelnemers.

Op de werkgever rust de verplichting om de pensioenuitvoerder te informeren over iedere wijziging in de pensioenovereenkomst.
De wetgever doelt hier op wijzigingen die betrekking hebben op de onderdelen die in de startbrief moeten worden vermeld en uitgelegd.
De pensioenuitvoerder heeft vervolgens de plicht om binnen drie maanden na een wijziging in de overeenkomst de werknemers over die wijziging te informeren. Voorts moet de uitvoerder de mogelijkheid vermelden om het gewijzigde pensioenreglement bij hem op te vragen.

Op verschillende plaatsen vinden we een opsomming van gegevens die de startbrief in elk geval moet bevatten. Het Besluit uitvoering Pensioenwet is het meest volledig:
1.De informatie over de inhoud van de basispensioenregeling bevat in elk geval het volgende:
 a. de ingangsdatum van de pensioenovereenkomst;
 b. de pensioenvormen, waarbij aangegeven wordt of nabestaandenpensioen, al dan niet samen met ouderdomspensioen, deel uitmaakt van de basispensioenregeling;
 het karakter van de pensioenovereenkomst, waarbij wordt vermeld welke risicoís door de werknemer gedragen worden;
 d. de wijze waarop de pensioenaanspraken worden vastgesteld;
 e. de ingangsdatum van het pensioen en de duur van de uitkering;
 f. de gevolgen van beŽindiging van de deelneming voor de hoogte van de pensioenaanspraken waarbij aangegeven wordt welke pensioenaanspraken op risicobasis zijn;
 g. de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de verwerving van pensioenaanspraken;
 h. een betalingsvoorbehoud van de werkgever;
 i. de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting;
 j. de informatieverplichtingen van de werknemer jegens de werkgever en de uitvoerder.
2. Indien er sprake is van een premieovereenkomst dan wel premieregeling, informeert de uitvoerder de werknemer over:
 a. de bestemming van de premie waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen pensioen op opbouwbasis, pensioen op risicobasis en de kosten;
 b. het verloop van de premie.
3. Tevens wordt informatie verstrekt over:
 a. het wettelijk recht op waardeoverdracht of de mogelijkheid tot waardeoverdracht;
 b. de keuzemogelijkheden die er zijn ten aanzien van uitruil;
 c. het bestaan van een vrijwillige pensioenregeling en de pensioenvorm waarop deze vrijwillige pensioenregeling betrekking heeft;
 d. de informatie die op verzoek verstrekt moet worden;
 e. het actueel zijn van een korte- of langetermijnherstelplan (alleen van toepassing op pensioenfondsen);
 f. de bij de uitvoerder geldende klachtenregeling.

De informatie die over toeslagverlening wordt verstrekt heeft betrekking op:
a. het ambitieniveau en de voorwaarden die gelden bij de toeslagverlening;
b. de wijze van financiering van voorwaardelijke toeslagverlening en eventueel de hoogte van de reservering in relatie tot de benodigde reservering;
c. de verwachtingen ten aanzien van toekomstige toeslagverlening;
d. de toeslagverlening over de afgelopen drie jaar waarbij wordt aangegeven of dit in overeenstemming met het gepresenteerde toeslagenbeleid is geweest.


« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

Besluit:

Meer informatie:
Informatie die in de startbrief gegeven moet worden over: