Informatieregels | Startbrief

informatie over het karakter van de pensioenovereenkomst in de startbrief
De startbrief dient informatie te bevatten over ‘het karakter van de pensioenovereenkomst, waarbij wordt vermeld welke risico’s door de werknemer gedragen worden’: Niet alleen het besluit, maar ook de wet zelf schrijft voor dat uit de startbrief expliciet moet blijken, of het om een uitkeringsovereenkomst, een kapitaalovereenkomst, of een premieovereenkomst gaat. Het document dient duidelijke informatie te bevatten over de kern van de regeling en de eventueel voor rekening van de deelnemer komende risico’s.

Dat geldt voor elke overeengekomen pensioenvorm (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen).

Overigens is de plicht te informeren over de risico’s ten laste van de werknemer ‘principle- based’ geformuleerd. Er zijn immers vele vormen van pensioenovereenkomsten denkbaar met verschillende mate van verdeling van risico’s tussen partijen. Het wordt aan het professionele inzicht van de uitvoerder overgelaten om, rekening houdend met de exacte vorm van de pensioenovereenkomst, te bepalen welke informatie hij in dit kader precies zal geven. De toezichthouder toetst of de informatieverstrekking naar diens mening voldoet aan de vereisten in de wet. Het besluit geeft de toezichthouder, speciaal bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid voor de deelnemer, de mogelijkheid nadere regels te stellen over de informatieverstrekking.

Het besluit laat zelfs de mogelijkheid voor de toezichthouder open om een Financiële Bijsluiter te eisen: ‘Als uit de toezichtpraktijk van de toezichthouder na verloop van tijd blijkt dat de informatieverstrekking aan deelnemers bij dit soort regelingen onvoldoende is, heeft de toezichthouder op grond van dit besluit de mogelijkheid nadere regels te stellen. De toezichthouder kan dan eisen dat de uitvoerder een financiële bijsluiter opstelt zoals die voor vergelijkbare derdepijlerproducten geldt. Dat betekent dat aanvullend gewerkt moet worden met een risico-indicator die het risico aangeeft, en dat gewerkt moet worden volgens een voorgeschreven format. In dat geval ontstaan dus wel vormvoorschriften.’

« terug