Relatie met deelnemers

Waardeoverdracht
De Pensioenwet beschouwt waardeoverdracht niet als een bijzondere vorm van afkoop. Bij waardeoverdracht verliezen (anders dan bij afkoop) de pensioenaanspraken en -rechten hun pensioenbestemming niet.

De wet definieert waardeoverdracht als volgt: Ďiedere handeling waarbij de waarde van pensioenaanspraken of -rechten wordt aangewend voor andere pensioenaanspraken of -rechten bij dezelfde of een andere pensioenuitvoerder, dan wel gelijke aanspraken of rechten bij een andere pensioenuitvoerderí.

Er zijn veel vormen van waardeoverdracht toegestaan. Deze zijn in twee hoofdvormen op te delen:
1. waardeoverdracht waarbij de werknemer van werkgever verandert; en
2. waardeoverdracht waarbij de werknemer bij dezelfde werkgever blijft.

De Pensioenwet stelt uitdrukkelijk dat waardeoverdracht slechts mogelijk is in de in artikel 71 tot en met 92 van de Pensioenwet beschreven situaties. Met andere woorden: in alle andere gevallen is waardeoverdracht niet mogelijk.

Kosten
Wanneer er een plicht tot waardeoverdracht bestaat, mogen de ontvangende en overdragende pensioenuitvoerder geen kosten in rekening brengen aan de deelnemer. In een latere wijziging van de Pensioenwet heeft de wetgever in dit verband verduidelijkt dat het kostenverbod geen betrekking heeft op de pensioenuitvoerders onderling. Zij zijn wel gerechtigd bij elkaar kosten in rekening te brengen onder de voorwwaarde deze de hoogte van de overdrachtswaarde niet beÔnvloeden.

Onder overdrachtswaarde verstaat de wet: 'de ten behoeve van de waardeoverdracht vastgestelde waarde van de over te dragen pensioenaanspraken of pensioenrechten'. Concreet wordt gedoeld op de waarde die beschikbaar moet zijn in verband met artikel 55 bij de beŽindiging van de deelneming.

De pensioenuitvoerder is verplicht op verzoek van de gewezen deelnemer tot waardeoverdracht over te gaan wanneer deze van werkgever wisselt of toetreedt tot een beroepspensioenregeling (art. 71-75).

Ook is de pensioenuitvoerder verplicht tot waardeoverdracht wanneer een andere pensioenregeling bij dezelfde werkgever van toepassing wordt. Bijvoorbeeld: Deze waardeoverdracht zonder wijziging werkgever wordt behandeld in art. 76-79.

De artikelen 80-82 behandelen de zogenoemde shopmogelijkheid.

De verplichtingen en bevoegdheden die verband houden met collectieve waardeoverdracht zijn geregeld in art. 83-84.

De artikelen 85-92 tenslotte hebben betrekking op internationale waardeoverdracht.

« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

Zie ook: