Relatie met deelnemers | Waardeoverdracht

'Shoppen' door nabestaanden
Nabestaanden hebben vanaf 21 april 2009 de mogelijkheid om hun nabestaandenpensioen onder te brengen bij een pensioenuitvoerder van hun keuze. Het gaat om nabestaanden met een pensioenovereenkomst waarin een bedrag is opgebouwd, waarmee ze een pensioenuitkering inkopen. Nu kunnen zij dat bedrag alleen gebruiken voor een uitkering bij de eigen pensioenuitvoerder.

De mogelijkheid voor het zogenoemde ‘shoppen’ is geregeld in artikel 80 PW en artikel 81 PW. Daarin is opgenomen dat ook “een andere aanspraakgerechtigde” dan de deelnemer of gewezen deelnemer de pensioenuitvoerder kan verzoeken de waarde van zijn pensioenaanspraken per de pensioendatum over te dragen naar een andere uitvoerder.

Met de term “een andere aanspraakgerechtigde” wordt gedoeld op degene die geen aanspraakgerechtigde is voor het ouderdomspensioen, maar die aanspraakgerechtigde is voor het nabestaandenpensioen. Daarbij kan het gaan om de achterblijvende partner in het kader van het partnerpensioen of een achterblijvend kind in het kader van het wezenpensioen.

Verzekeraars moeten en pensioenfondsen mogen meewerken aan een verzoek van een nabestaande om over te stappen naar een andere pensioenuitvoerder.

De wet geeft nabestaanden die in de toekomst een nabestaandenpensioen inkopen de mogelijkheid om te shoppen, maar biedt die mogelijkheid ook aan nabestaanden van wie de partner al is overleden en die nog geen nabestaandenpensioen hebben ingekocht.
« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet: