Relatie met deelnemers | Waardeoverdracht

'Shoppen' op pensioendatum
De verzekeraar is verplicht om op verzoek van de (gewezen) deelnemer de waarde van zijn pensioenaanspraken per pensioendatum rechtstreeks over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder, indien:
In de oorspronkelijke wettekst was in art. 80 beschreven onder welke omstandigheden de pensioenuitvoerders de bevoegdheid hebben tot waardeoverdracht bij het bereiken van de pensioendatum (het zogenaamde 'shoppen').

Nadat de Pensioenwet al in het Staatsblad was gepubliceerd komt bij amendement op de Invoerings- en aanpassingswet die bevoegdheid alleen toe aan pensioenfondsen.
Hetzelfde amendement heeft nog twee artikelen toegevoegd - art. 81 en art. 82 - waarin verzekeraars de verplichting tot waardeoverdracht op de pensioendatum wordt opgelegd. De indieners willen met deze wijziging voorkomen dat, zoals zij het verwoorden, een pensioengerechtigde op de pensioendatum 'overgeleverd' wordt aan een te laag aanbod voor een pensioenuitkering van een pensioenuitvoerder, 'die immers met winstoogmerk opereert'.

Pensioenkapitaal
De pensioenuitvoerder is verplicht binnen acht weken nadat een gepensioneerde daarom vraagt, het pensioenkapitaal over te dragen aan de door de gepensioneerde aangewezen pensioenuitvoerder, ten behoeve van de aankoop een periodieke pensioenuitkering. Doet de overdragende pensioenuitvoerder dit niet of niet tijdig, dan dient hij de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Deze schade wordt geacht tenminste gelijk te zijn aan de wettelijke rente op het over te dragen pensioenkapitaal.
« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet: