Betrouwbaarheid

Bestuurders en (mede)beleidsbepalers
De betrouwbaarheid van de ondernemer (bestuurder) en de (mede)beleidsbepalers moet voor de AFM buiten twijfel staan. De toezichthouder gaat daarom hun antecedenten na. Zij dienen elk voor zich de meeste gegevens via het invullen van het vragenformulier Betrouwbaarheidsonderzoek zelf te verstrekken. De vragen hebben onder meer betrekking op strafrechtelijke, financiŽle en toezichtsantecedenten. In het formulier wordt allerlei informatie gevraagd die de AFM in staat moet stellen om te beoordelen of de ondernemer en de (mede)beleidsbepalers van onbesproken gedrag zijn.
In de betrouwbaarheidsbeoordeling wordt niet alleen de zakelijke, maar ook de persoonlijke financiŽle situatie meegewogen. FinanciŽle problemen in de privťsfeer kunnen iemand immers kwetsbaar maken voor bijvoorbeeld belangenverstrengeling en malversaties.

De toezichthouder kan ook zelf actief informatie inwinnen bij officiŽle instanties, zoals het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.

De wettelijke verplichting van een financiŽle dienstverlener om zorg te dragen voor de betrouwbaarheid van zijn (mede)beleidsbepalers heeft een doorlopend karakter: wanneer hij constateert dat zich een wijziging heeft voorgedaan die van invloed kan zijn op de betrouwbaarheidsbeoordeling, dient hij de toezichthouder daarvan op de hoogte te stellen. Die gaat dan na of op grond van de nieuwe gegevens de betrouwbaarheid van de betrokkene nog steeds buiten twijfel staat. In andere gevallen wordt de betrouwbaarheid in beginsel eenmalig getoetst, tenzij de toezichthouder van mening is dat een herhaling noodzakelijk is.

De ondernemer kan niet zonder meer een persoon in een functie van (mede)beleidsbepaler benoemen. Hij dient dit voornemen eerst kenbaar te maken aan de AFM. Pas nadat de toezichthouder kenbaar heeft gemaakt dat hij niet twijfelt aan de betrouwbaarheid kan de benoeming plaatsvinden.

De wijze waarop de AFM de betrouwbaarheid toetst staat beschreven in de artikelen 12 t/m 16 en de daarbij behorende Bijlage C van het Bgfo.Zie ook:

Bgfo:

Wft: