Betrouwbaarheid
'Het beleid van een financiŽle dienstverlener wordt bepaald of mede bepaald door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat'(art. 4:10 Wft).

De wet verstaat onder betrouwbaarheid dat de ondernemer en onder anderen de bestuurders en (mede)beleidsbepalers van de onderneming zich onthouden van gedragingen die naar het oordeel van de toezichthouder "in de weg staan aan het vervullen van zijn (toekomstige) functie".
In elk geval dienen zij zich te onthouden van gedragingen die blijk geven van het niet hebben van eigenschappen als waarheidslievendheid, verantwoordelijkheidszin, wetsgetrouwheid, openheid, oprechtheid, prudentie, punctualiteit, onkreukbaarheid, discretie en rechtschapenheid.
De AFM zal uitsluitend een vergunning afgeven wanneer hij niet twijfelt aan de betrouwbaarheid van de bestuurder(s) en medebeleidsbepaler(s) (art. 12 Bgfo).
Twijfel is al voldoende om geen vergunning af te geven. De toelichting zegt daarover: "De integriteit van de personen en ondernemingen die actief zijn op de financiŽle markten is van groot belang voor het maatschappelijk vertrouwen in deze markten en de ondernemingen die hierop actief zijn. Over de betrouwbaarheid van degenen die het beleid (mede)bepalen en personen die toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken van de financiŽle onderneming, zoals bestuurders en leden van raden van commissarissen, mag geen twijfel bestaan."

Deze bepaling heeft dus ook betrekking op personen die feitelijk een substantiŽle invloed uitoefenen op het beleid of de besluitvorming gericht op de langetermijnstrategie van de financiŽle onderneming.
Onder 'bepalen van beleid' wordt ook het bepalen van het dagelijks beleid begrepen: alle personen die het beleid (mede)bepalen vallen onder de betrouwbaarheidseis.

De (kandidaat)(mede)beleidsbepalers van een financiŽle dienstverlener zullen, voordat zij die functie mogen vervullen, worden getoetst door de AFM.

De financiŽle dienstverlener is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van werknemers en andere personen (zoals gedetacheerden en uitzendkrachten) die zich rechtstreeks bezig houden met de financiŽle dienstverlening.


Bgfo:

Wft: