Relatie met werkgever

Uitvoeringsovereenkomst
Door de onderbrengingsplicht ontstaat een van de belangrijkste pijlers van de Pensioenwet: de driehoeksverhouding tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. Hoewel het de bedoeling van de wetgever was, om absolute duidelijkheid te verschaffen over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de drie partijen, zagen we al eerder dat de Pensioenwet niet geheel in deze opzet geslaagd is.

Een paar voorbeelden:
Met andere woorden: de zorgplicht van de pensioenuitvoerder raakt in bepaalde situaties de inhoud van een pensioenovereenkomst, waarin hij geen partij is.

Aan de bepaling dat een verzekeraar een pensioenovereenkomst die strijdig is met de wet, niet mag uitvoeren, gaat het verbod richting werkgever en werknemer vooraf om een dergelijke overeenkomst tot stand te brengen. Om de cirkel rond te maken, voegt de wet daaraan toe dat werkgever en uitvoerder geen uitvoeringsovereenkomst mag sluiten die in strijd is met de wet.

Dit betekent dat een verzekeraar de inhoud van de pensioenovereenkomst moet toetsen aan de wettelijke bepalingen, voordat hij besluit op basis daarvan een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan met de werkgever. Het houdt ook in dat lopende de contractsperiode de werkgever en de pensioenuitvoerder wetswijzigingen of nieuwe regelgeving moeten doorvoeren. Ook hier rust een zorgplicht op de uitvoerder die verder gaat dan de overeenkomst waarbij hij partij is. Een wetswijziging kan er immers toe leiden dat de pensioenovereenkomst in strijd is met de dan geldende wettelijke bepalingen en een dergelijke overeenkomst mag niet worden uitgevoerd.

Een uitvoeringsovereenkomst kan betrekking hebben op het totaal van de pensioenovereenkomsten die de werkgever met zijn werknemers sluit. Het is dus niet nodig om voor elke individuele pensioenovereenkomst een afzonderlijke uitvoeringsovereenkomst te sluiten.

De PSW schreef voor dat tussen werkgever en pensioenuitvoerder een financieringsovereenkomst tot stand moest komen. In de Pensioenwet zijn de elementen van de bestaande financieringsovereenkomst in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen. Bij verzekeraars kan de polis als uitvoeringsovereenkomst dienen, als die voldoet aan alle eisen die de wet aan de uitvoeringsovereenkomst stelt.

De memorie van toelichting wijst erop dat het ‘uitdrukkelijk niet de bedoeling’ is dat werkgever of pensioenuitvoerder de uitvoeringsovereenkomst actief als informatiedrager gaan gebruiken ten behoeve van de voorlichting van deelnemers. ‘Een pensioenuitvoerder kan dus niet volstaan met toezending van de uitvoeringsovereenkomst’, die overigens door de geïnteresseerde (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden wel opvraagbaar is.
« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

Zie ook: