Diverse onderwerpen

Aanspraken bij arbeidsongeschiktheid
In zijn Besluit van 3 juni 2008 geeft de staatssecretaris aan welke formulering in de polis in ieder geval betrekking geeft op een reeks van periodieke uitkeringen, in welke geval sprake is van een lijfrenteverzekering die recht geeft op aftrek van de betaalde premies. Daarvan is sprake bij de volgende standaardclausule:
ďTer zake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid is verzekerd een van dag tot dag verkregen wordende periodieke uitkering tot de in deze polis vermelde dagbedragen. De uitbetaling van de door de verzekeraar verschuldigd geworden termijnen geschiedt op de laatste dag van elke kalendermaand c.q. -week, met dien verstande, dat bij beŽindiging van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid de uitbetaling zal geschieden op de dag, volgende op die, waarop die beŽindiging aan de verzekeraar is bekend geworden.Ē

De premies die betaald zijn voor een verzekering die recht geeft op periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (en ziekte of ongeval) zijn aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Dit geldt overigens ook voor koopsomverzekeringen.

Geleend geld
Datzelfde geldt wanneer de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering gefinancierd is met geleend geld. De rente op dat gedeelte van de lening is niet aftrekbaar.

« terug

Wet IB 2001:

Zie ook: