Diverse onderwerpen | Arbeidsongeschiktheid

Tussentijdse beŽindiging van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarvan de premies zijn afgetrokken als uitgaven voor inkomensvoorzieningen kan vůůr het einde van de overeengekomen looptijd worden beŽindigd.

Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden.

BeŽindiging zonder uitkering door de verzekeraar Als de verzekeraar bij tussentijdse beŽindiging van de arbeidsongeschiktheidsverzekering geen uitkering doet, worden geen negatieve uitgaven in aanmerking genomen.

BeŽindiging met uitkering door de verzekeraar
Als de verzekeraar wel een uitkering doet bij tussentijdse beŽindiging van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (zonder dat het verzekerde risico zich heeft voorgedaan), worden op grond van de wetsystematiek negatieve uitgaven in aanmerking genomen. De negatieve uitgaven worden in beginsel berekend op de waarde in het economische verkeer van de verzekering ten tijde van de beŽindiging. Hierover is revisierente verschuldigd.

Hierbij wordt de zogenoemde minimumwaarderingsregel toegepast: de waarde van de verzekering wordt gesteld op ten minste de premies die als uitgaven voor een inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen. In verhouding tot de afkoopsom is dan sprake van een te hoog te belasten bedrag. Daarom heeft de staatssecretaris van FinanciŽn goedgekeurd (Besluit 3 juni 2008) dat de minimumwaarderingsregel niet wordt toegepast als de verzekeraar een uitkering doet bij tussentijdse beŽindiging van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Als het gaat om een verzekering met een looptijd van ten hoogste een jaar, wordt de uitkering door verzekeraar in verband met beŽindiging aangemerkt als premierestitutie. Over een dergelijke teruggave is geen revisierente verschuldigd.

Arbeidsongeschiktheid op woonlastenbeschermer
Evenmin is revisierente verschuldigd als het gaat om verzekeringen met een langere looptijd dan een jaar, wanneer de verzekering door verzekeraar wordt beŽindigd op grond van een specifieke contractuele ontbindende voorwaarde. Het gaat dan meestal om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die gekoppeld zijn aan de woonlasten van een eigen woning. Als door de verkoop van de eigen woning de woonlasten wegvallen, vervalt in een dergelijk geval de verzekering. Als op grond daarvan premierestitutie plaatsvindt, merkt de fiscus dat eveneens aan als een teruggave van een uitgave voor inkomensvoorzieningen waarover geen revisierente verschuldigd is.

« terug

Zie ook: