Begrip lijfrente | Lijfrentevormen

Nabestaandenlijfrente
Bij een nabestaandenlijfrente moeten de lijfrenten direct ingaan bij het overlijden van de belastingplichtige, zijn partner of zijn gewezen partner. Uitstel leidt tot het in aanmerking nemen van negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Wel wordt er een 'redelijke termijn' (=1 jaar) gegund om de nabestaandenlijfrrente te bedingen.

Anw
Op deze eis bestaat één uitzondering. Wanneer de nabestaande recht recht heeft op een Anw (Algemene nabestaandenwet)-uitkering, mogen de termijnen ingaan op het moment dat het recht op de Anw-uitkering vervalt. Dat is in ieder geval tot het moment dat het jongste kind 18 jaar wordt.

Omzetting
Een nabestaandenlijfrente die is ingegaan als gevolg van het overlijden van de verzekerde, kan niet voor een ander doel aangewend worden. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om deze lijfente om te zetten in een lijfrente in een uitgestelde oudedagslijfrente.
Een uitzondering op deze regel vormt de situatie waarin de nabestaandenlijfrente ontstaat als gevolg van het overlijden van de partner van de verzekeringnemer en de verzekeringnemer ook de begunstigde van de lijfrente is. De nabestaandenlijfrente kan dan fiscaal geruisloos worden omgezet in een al dan niet uitgestelde (tijdelijke) oudedagslijfrente ten behoeve van de verzekeringnemer. Deze 'geruisloze omzetting' geldt ook voor de nabestaandenlijfrente die bedongen is tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001 en die na 1 januari 2001 worden of zijn omgezet.

Begunstigden
Wat de kring van begunstigden betreft stelt de wet geen beperkingen. Iedereen kan dus als nabestaande van de verzekeringnemer aangemerkt worden. Wel moet de begunstigde een natuurlijk persoon zijn, omdat er sprake moet zijn van een voorziening in het levensonderhoud van de nabestaande.

Het is mogelijk dat partners kruislings, dus op elkaars leven, een lijfrente sluiten.

Voor de bepaling van de 1% sterftekans mag uitgegaan worden van de maximale looptijd van de nabestaandenlijfrete, dus van het moment waarop de lijfrente wordt gesloten. Omdat er geen beperking geldt ten aanzien van de einddatum, kan de nabestaandenlijfrente ook in de vorm van een tijdelijke lijfrente gesloten worden.
« terug

Wet IB 2001:

Meer informatie:

Zie ook: