Relatie bemiddelaar-aanbieder | Onderlinge afhankelijkheid

Productinformatie voor de adviseur
De wet voorziet er niet in, dat aanbieders productinformatie moet leveren die specifiek is toegesneden op het intermediair. Uiteraard zullen aanbieders over het algemeen de bemiddelaars op de hoogte brengen van de producteigenschappen, zodat een bemiddelaar het product op de juiste merites kan beoordelen. Maar een wettelijke verplichting bestaat daarvoor niet.

Wat de inhoud van de informatie betreft, kan de aanbieder in beginsel volstaan met het verstrekken van de informatie die voor de klant bestemd is. Het is dus voldoende dat de aanbieder de polisvoorwaarden, een algemene productbrochure en de eventuele financiŽle bijsluiter aan de bemiddelaar overhandigt. Hij hoeft er niet op toe te zien dat de bemiddelaar ook daadwerkelijk kennis neemt van de inhoud van deze documenten.

Nieuwe producten
Evenmin is formeel geregeld welke stappen een aanbieder moet nemen, wanneer hij nieuwe producten ontwikkelt die niet binnen de reguliere deskundigheidseisen passen.
Het intermediair kan de opgelegde informatie- en zorgplichtregels uitsluitend adequaat naleven indien de aangeboden kennis (die afgestemd is op de door de minister geformuleerde toetstermen) aansluit op het productaanbod. Het ligt voor de hand dat de productontwikkeling een sneller tempo kent, dan het bijstellen van toetstermen.

Nu de regelgeving niet in deze omstandigheid voorziet, is een vorm van zelfregulering op zijn plaats, waarvoor het advies van de Commissie Relatie Aanbieder Bemiddelaar door de bedrijfstak zou kunnen worden overgenomen:

"In dergelijke gevallen dient de aanbieder tijdelijk een extra inspanning te verrichten om te zorgen dat de bemiddelaar op de hoogte is van de kenmerken van het product. In elk geval informeert de aanbieder de AFM als hij van mening is dat een product niet onder de reguliere deskundigheidseisen valt. Als de AFM oordeelt dat het niet nodig is deze eisen op te rekken, kan de aanbieder terugvallen op zijn normale inspanningsverplichting voor wat betreft het verschaffen van productinformatie."

Gezien de rolverdeling die na dit advies nadere gestalte heeft gekregen, ligt het meer voor de hand dat aanbieders niet de AFM, maar de minister van FinanciŽn via het College Deskundigheid informeert dat een product niet onder de reguliere deskundigheidseisen valt. Deze kan dan de eisen oprekken ofwel de toetstermen in het kader van permanente educatie daarop aanpassen.