Informatieregels

FinanciŽle bijsluiter
Van de financiŽle dienstverlener wordt verlangd dat hij voor elk complex product een financiŽle bijsluiter ter beschikking houdt op de website en dat hij die bovendien op verzoek van de klant onmiddellijk en kosteloos aan hem kan overhandigen.
Het is niet voldoende de bijsluiter passief op internet te hebben klaar staan. De financiŽle dienstverlener moet de klant actief op het document wijzen.
De verplichting om een financiŽle bijsluiter te ontwerpen en beschikbaar te hebben, is door artikel 65 Bgfo opgelegd aan de aanbieder. Maar het artikel voegt daaraan toe dat wanneer een bijsluiterplichtig product wordt aangeboden door tussenkomst van een bemiddelaar, de verstrekking plaats moet vinden door deze intermediair.

De financiŽle bijsluiter moet in de oriŽntatiefase beschikbaar zijn. Daarom kan de informatie niet op de persoon worden toegesneden. Het Bgfo zegt dat gebruik gemaakt dient te worden van een of meerdere zogenoemde 'maatmensen'. Daarnaast is het toegestaan om een op de klant toegesneden bijsluiter samen te stellen. Maar, zo stelt de Nota van toelichting op het Bgfo uitdrukkelijk: "Het verstrekken van deze gepersonaliseerde informatie ontslaat een aanbieder van complexe producten echter niet van de verplichtingen die op grond van het eerste lid op hem rusten. Dat wil dus zeggen dat de gepersonaliseerde informatie niet in de plaats van een 'maatmens'-financiŽle bijsluiter zal kunnen komen, maar extra informatie zal zijn voor de cliŽnt. Overigens mag deze gepersonaliseerde informatie niet als financiŽle bijsluiter worden gepresenteerd, omdat de financiŽle bijsluiter omwille van de vergelijkbaarheid is toegesneden op de 'maatmens'."

Worden meerdere complexe producten gecombineerd, dan zal een nieuwe bijsluiter moeten worden opgesteld waarin de consequenties van de wisselwerking tussen alle elementen aan bod komen. Dus: niet per product een losse bijsluiter.

Adviseur stelt product samen
Datzelfde geldt voor de adviseur die zelf uit verschillende producten een 'eigen' complex product samenstelt en dat product algemeen in de markt verkrijgbaar stelt. De adviseur zal dan voor dat samengestelde product een financiŽle bijsluiter moeten samenstellen en beschikbaar houden.
Deze regel geldt niet wanneer een intermediair incidenteel voor een klant op diens situatie toegesneden complex product 'ontwerpt'. In dat geval zijn wel de adviesregels met betrekking tot complexe producten van toepassing, maar niet de verplichting met betrekking tot een specifieke bijsluiter.

Dit wordt in de Nota van Toelichting aldus uitgelegd:
"Van verkoop van een combinatie van financiŽle producten (een complex product) en dus van de verplichting om een financiŽle bijsluiter beschikbaar te houden, zal slechts sprake zijn wanneer een financiŽle dienstverlener - niet in verband met een concreet adviesgesprek met een consument - een samenstel van financiŽle producten beschikbaar houdt voor het publiek. Dit omdat de interactie (de wisselwerking) tussen de samenstellende productsoorten interessant kan zijn voor een bredere groep van consumenten. Kortom, een complex product is voor een bredere groep van consumenten ontworpen en kan daarom geen uitkomst zijn van een individueel adviesgesprek (een complex product is geen op de individuele kenmerken van een consument afgestemde samenstelling van producten), maar een advies tot aankoop van een complex product kan wel de uitkomst zijn van een adviesgesprek (omdat het voor een breder publiek ontworpen samengesteld product 'toevallig' aansluit bij de kenmerken van de consument die advies wenst te verkrijgen). In het geval van 'gelijktijdige' verkoop van verschillende productsoorten rust op de tussenpersoon in beginsel geen verplichting tot het opstellen en beschikbaar stellen van een financiŽle bijsluiter."


Zie ook:

Bgfo: