Informatieregels
De informatieverstrekking wordt in de Wft behandeld in afdeling 4.2.3 'Zorgvuldige dienstverlening'. De artikelen in deze afdeling zijn niet van toepassing op herverzekeringsbemiddelaars en ook niet op financiŽle diensten met betrekking tot het verzekeren van grote risico's. Dat deel van de zakelijke markt kan geacht worden de bescherming van deze bepalingen niet nodig te hebben (art. 4:18 Wft).

Voor alle informatie die de financiŽle dienstverlener verstrekt, dus zowel voor de onverplichte (bijvoorbeeld reclame-uitingen), als verplichte informatie geldt de hoofdregel (artikel 4:19 Wft): 'Een financiŽle onderneming draagt er zorg voor dat de door of namens haar verstrekte informatie of beschikbaar gestelde informatie ter zake van een financieel product of een financiŽle dienst, waaronder reclame-uitingen, geen afbreuk doet aan ingevolge deze dit deel te verstrekken of beschikbaar te stellen informatie.'
Daarbij worden in dit artikel nog algemeen inhoudelijke eisen aan de informatie gesteld.
De informatie:
Wat dat laatste betreft, mag de dienstverlener de 'gemiddelde consument' als uitgangspunt nemen. Daarbij speelt ook de complexiteit van het product een rol. Naarmate het product of de dienst complexer, of risicovoller, wordt, kan van de gemiddelde consument minder kennis en inzicht worden verwacht en dient de informatie meer gedetailleerd te zijn. Als de dienstverlener zijn informatie specifiek richt op een bepaalde doelgroep, wordt van hem verwacht dat hij de manier van informatieverstrekking aanpast aan het kennisniveau van deze groep.
Richt een bemiddelaar zich bijvoorbeeld met een beleggingsproduct tot consumenten die naar verwachting geen of nauwelijks ervaring hebben in beleggen, dan zal hij meer uitputtende informatie moeten verstrekken dan wanneer hij het product onder de aandacht van beleggingsclubs brengt.

De AFM heeft de Leidraad Begrijpelijk/Duidelijk gepubliceerd. Daarmee wil de AFM de open norm niet invullen, maar een richting aangeven door het publiceren van een aantal valkuilen, tips en bestaande initiatieven ten aanzien van begrijpelijkheid van informatie.


Memorie van Toelichting over:

Wft:

AFM: