Bedrijfsvoering

Adviesregels
De Wft geeft in art. 4:23 aan op welke wijze de adviseur de zorgvuldige dienstverlening moet inrichten. De in dit artikel beschreven adviesregels hebben betrekking op 'impactvolle producten'. Eenvoudige producten zijn hiervan vrijgesteld (zie ook de rubriek 'Eenvoudige producten'). Voor impactvolle producten geldt:
De Vierde nota van wijziging zegt over dit voor de financiŽle dienstverlener belangrijke artikel onder meer: "De 'ken uw klant' bepaling verplicht de financiŽle onderneming zich in de financiŽle positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de cliŽnt te verdiepen en haar advies vervolgens af te stemmen op het aldus verkregen profiel van de cliŽnt.
De mate waarin informatie wordt ingewonnen, zal afhangen van de complexiteit van het product of de dienst waarover advies wordt gegeven. Alleen die informatie die redelijkerwijs relevant is voor dat product of die dienst moet worden ingewonnen. Zo zal verdergaande informatie over de financiŽle positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de cliŽnt moeten worden ingewonnen indien de advisering ziet op beleggingen, terwijl bij advisering over een eenvoudiger product met minder informatie over de cliŽnt kan worden volstaan.

Het is van belang te benadrukken dat financiŽle ondernemingen niet verplicht zijn te adviseren. Zij kunnen hun producten ook aanbieden of hun diensten ook verlenen zonder daarbij te adviseren, hetgeen ook wel wordt aangeduid als 'execution only'. De financiŽle onderneming hoeft zich dan (behoudens in enkele uitzonderingsgevallen, waarover hierna) niet te verdiepen in de cliŽnt zoals dat bij advisering op grond van het eerste lid verplicht is. In dat geval is de financiŽle onderneming verplicht de cliŽnt te attenderen op het feit dat geen sprake is van advisering. Zo krijgt de consument of cliŽnt een juist beeld van de aard en omvang van de dienstverlening van de financiŽle onderneming."

De Nota van toelichting op het Bgfo grijpt artikel 32a (de bewaarplicht) aan om daar onder meer het volgende aan toe te voegen:
"Om aan te kunnen tonen dat hij heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 4:23 van de wet - namelijk dat een door hem geadviseerd financieel product past bij de informatie die hij op grond van artikel 4:23 van de wet over de cliŽnt moet hebben ingewonnen - dient de financiŽle dienstverlener de bij de cliŽnt ingewonnen informatie over diens financiŽle positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid (tezamen genoemd het klantprofiel), en de gegevens omtrent het door hem verkochte product gedurende een jaar vanaf het moment van advisering te bewaren.
Het klantprofiel moet zo duidelijk zijn dat de financiŽle dienstverlener aan de hand van die informatie aannemelijk kan maken dat het aanbevolen product past bij de cliŽnt. Met de 'gegevens omtrent het aanbevolen product' worden de gegevens bedoeld aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welk financieel product is geadviseerd."Zie ook:

Bgfo:

Wft:

AFM: