Relatie met werkgever

Vrijwillige voortzetting
Als in de pensioenovereenkomst afgesproken is dat de pensioenregeling na beŽindiging van het dienstverband vrijwillig voortgezet kan worden, moeten werkgever en pensioenuitvoerder in de uitvoeringsovereenkomst deze voortzetting regelen en ook de daarbij behorende verplichtingen. Hierbij is te denken aan de periode gedurende welke de pensioenregeling vrijwillig kan worden voortgezet en welke premie (doorsnee of actuariŽle) de werkgever daarvoor moet betalen.

De pensioenuitvoerder kan de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting uitsluitend aanbieden, indien deze onderdeel uitmaakt van de pensioenovereenkomst.

De periode gedurende welke de pensioenregeling vrijwillig kan worden voortgezet, is gemaximeerd tot drie jaar. De gedachte daarachter is, dat de relatie met het oude dienstverband na drie jaar te ver is verwaterd om deze nog als tweedepijlerregeling voort te zetten.

Uiteraard kan de verzekeraar na het verstrijken van de termijn de deelnemer in de gelegenheid stellen een nieuwe verzekering te sluiten. Dan gaat het om een verzekering in de derde pijler, waarbij de gewezen werknemer als verzekeringnemer optreedt. De nieuwe verzekering valt niet onder de werking van de Pensioenwet.

Uitzondering voor IB-ondernemer
Een uitzondering wordt gemaakt voor ondernemers. Een werknemer kan na beŽindiging van het dienstverband de pensioenregeling gedurende tien jaar vrijwillig voortzetten, voorzover hij gedurende die periode ondernemer Ė waaronder mede wordt verstaan de uitoefenaar van een zelfstandig beroep Ė is op grond van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en in die hoedanigheid winst uit onderneming geniet. Hiermee krijgen zelfstandigen een beter perspectief om binnen de tweede pijler een pensioen op te bouwen. Overigens stelt deze verlengde termijn in de praktijk niet veel voor, omdat ook de ondernemers de betaalde pensioenpremies slechts maximaal drie jaar fiscaal kunnen aftrekken.

Vrijwillige voortzetting is alleen mogelijk wanneer die binnen drie maanden na het einde van het dienstverband wordt aangevraagd.
« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

Meer informatie:
Het kabinet gaat niet over tot fiscale faciliŽring van de verlenging van de vrijwillige voortzettingtermijn voor IB-ondernemers naar tien jaar.