Relatie met werkgever

Onderbrengingsplicht
De werkgever is verplicht om de uitvoering van de pensioenovereenkomst onder te brengen bij een pensioenuitvoerder.

Op deze regel bestaat ťťn uitzondering en die is van toepassing op werknemers die in dienst zijn van pensioenfondsen en verzekeraars. Deze instellingen mogen de pensioenovereenkomst met hun werknemers zelf uitvoeren. Van de pensioenuitvoerder wordt niet verwacht dat hij met zichzelf een uitvoeringsovereenkomst afsluit. Wel dient hij een pensioenreglement vast te stellen.

Pensioentoezegging bij of na opzegging dienstverband
Het is niet relevant op welk moment tijdens het dienstverband de pensioenovereenkomst tot stand komt. Ook de werknemers die met hun werkgever een pensioenovereenkomst sluiten bij of nadat ze hun dienstverband hebben opgezegd, maar het dienstverband nog wel bestaat, dienen dezelfde bescherming te genieten als werknemers die de overeenkomst op een eerder moment sloten.

Nadat een dienstverband daadwerkelijk is beŽindigd, kan geen pensioenovereenkomst in de zin van deze wet meer tot stand komen. Er is dan immers geen sprake van een tussen werkgever en werknemer overeengekomen uitkering. Voor een dergelijke overeenkomst geldt dan ook geen onderbrengingsplicht.

Aanvulling na beŽindiging dienstverband
In het geval dat na de beŽindiging van een dienstverband een reeds bestaande overeenkomst wordt aangevuld Ė bijvoorbeeld in het kader van een afvloeiingsregeling Ė wordt de aanvulling wťl als pensioen in de zin van de wet beschouwd. Er is dan immers geen sprake van een nieuwe overeenkomst, maar van de aanvulling van een bestaande, waarbij die aanvulling sterk samenhangt met de reeds tijdens het dienstverband gesloten pensioenovereenkomst.

Einde C-polis
De Pensioenwet wijst de werkgever als enige partij aan die de pensioenovereenkomst bij een verzekeraar kan onderbrengen. Hij voldoet de premies, ook de door de werknemer verschuldigde eigen bijdrage.

Hierdoor kan een werknemer niet meer als verzekeringnemer optreden en dus ook geen C-polis sluiten.
« terug

Pensioenwet:

Memorie van Toelichting: