Relatie met werkgever

Informatie door werkgever
Uiteraard moet de pensioenuitvoerder beschikken over de individuele gegevens van de deelnemers. Het gaat hierbij om voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, geslacht en salarisgegevens van de werknemers. Voorts zal de werkgever dienen te vermelden op welk moment de pensioenovereenkomst is ingegaan en wat de eigen bijdrage van de werknemer is.

Verzekeraars niet expliciet gevrijwaard bij informatieverzuim
De wet laat het aan werkgever en pensioenuitvoerder over welke gegevens precies verstrekt moeten worden. Verder kunnen deze partijen met elkaar overeenkomen wanneer en op welke wijze de aanlevering plaatsvindt, alsmede binnen welke termijn de mutaties zullen worden gemeld. De Regelen PSW bevatte een bepaling, dat de verzekeraar niet aansprakelijk is in het geval een werkgever verzuimt de nodige gegevens te leveren. In de Pensioenwet is die bewust achterwege gelaten. Dit is een consequentie van het feit dat de wet geen onderscheid maakt tussen pensioenfondsen en verzekeraars. De PSW kende geen expliciete vrijwaring voor pensioenfondsen. De Pensioenwet wil op dit punt de PSW volgen, maar dat heeft wel tot consequentie dat nu ook de verzekeraars niet meer zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid.

De memorie van toelichting bagatelliseert dit feit, maar dicht de mogelijkheid niet af dat een verzekeraar aansprakelijk wordt gesteld voor feiten en omstandigheden die hij niet kon weten: ‘Dat betekent overigens niet dat pensioenuitvoerders in een voorkomend geval per definitie wčl aansprakelijk zijn; indien de werkgever verzuimt de gegevens van een bepaalde werknemer aan de pensioenuitvoerder te verstrekken ligt het in de rede dat die werknemer de werkgever aansprakelijk stelt voor de schade. Dat pensioenuitvoerders niet expliciet gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid in geval van een verzuim van de werkgever onderstreept wel de noodzaak voor werkgevers en pensioenuitvoerders om sluitende afspraken te maken over gegevensverstrekking.’

Werknemer is 'schuldloze derde'
Een belangrijk doel van de Pensioenwet is de bescherming van de pensioenaanspraken van de deelnemer. In dat licht moet ook het vrijblijvend karakter van de hierboven geciteerde tekst worden gezien. Frases als ‘dat betekent niet dat pensioenuitvoerders per definitie wčl aansprakelijk zijn’ en het ligt ‘in de rede dat de werknemer de werkgever aansprakelijk stelt’ klinken weinig geruststellend voor de positie van de verzekeraar. Zij hebben het kennelijke oogmerk om de werknemer als een ‘schuldloze derde’ te positioneren. Deze hoeft niet, maar mag wel in een voorkomend geval de verzekeraar aanspreken. Deze kan dan in het geval hij verplicht is tot schadebetaling deze op zijn beurt verhalen op de werkgever, die de contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
« terug

Memorie van Toelichting over: