Premiepensioeninstelling

Taakafbakening
Een premiepensioeninstelling mag in Nederland alleen premiepensioenregelingen uitvoeren die onder de Pensioenwet vallen. Dus geen ouderdomspensioen met een 'uitkering ineens' of een 'tijdelijke periodieke uitkering (gaat het om een buitenlandse regeling waarbij in het betreffende land een uitkering ineens is toegestaan, dan kan een PPI die wel uitvoeren mits geen verzekeringstechnisch risico wordt gelopen).

Geen verzekering van risico's
De PPI is specifiek gericht op de uitvoering van pensioenregelingen waarbij geen sprake is van verzekering van risico's. Dat is vastgelegd in de definitie in art. 1 Wft:
"premiepensioeninstelling: onderneming die is opgericht met als doel om premieregelingen en andere regelingen waarbij de premiepensioenin-stelling geen verzekeringstechnisch risico draagt uit te voeren welke op grond van de toepasselijke wetgeving zijn aangemerkt als arbeidsgerelateerde pensioenregelingen;"

De PPI is in het leven geroepen als een eenvoudige en efficiŽnte instelling, dat zonder teveel obstakels en vereisten opgericht kan worden. Door het verzekeren van risico's uit te sluiten, hoeven er bijvoorbeeld geen technische voorzieningen aangehouden te worden en gelden er geen herstelplannen.

De betaling van een levenslange uitkering behoort niet tot de mogelijkheden; de uitkeringsduur is immers afhankelijk van de levensduur van de uitkeringsgerechtigde en herbergt daardoor een (langleven) risico.
Pensioenregelingen met een levenslange uitkering kan de PPI dus niet volledig uitvoeren. Op het moment van omzetting naar een levenslange uitkering moet de PPI het belegd vermogen overdragen aan een verzekeraar.
Voor Nederlandse regelingen, waar het ouderdomspensioen de vorm dient te hebben van een levenslange uitkering, wordt de overdracht van het pensioenvermogen aan een verzekeraar ook in de Pensioenwet gewaarborgd.

Als de werkgever een premie ťn een (minimaal) gegarandeerd rendement toezegt zou dat betekenen dat de PPI garant zou moeten staan voor dat toegezegde rendement. Nu de PPI dergelijke verzekeringstechnische risico's niet mag dragen, kan de PPI een dergelijke Nederlandse regeling niet uitvoeren.

In de praktijk betekent het feit dat een PPI geen verzekeringstechnische risico's mag dragen, dat zij geen nabestaanden- en invaliditeitspensioen kan uitvoeren. Indien een deelnemer voor pensioendatum overlijdt, vervalt het kapitaal aan het vermogen van de overige deelnemers aan de betreffende pensioenregeling, tenzij anders is overeengekomen.

De toegestane werkzaamheden omvatten de activiteiten die normaliter door pensioeninstellingen worden uitgevoerd tijdens de opbouwfase van het pensioen. De PPI zal dus premies innen, en deze in beginsel tot aan de pensioengerechtigde datum beleggen. De PPI zal bovendien de administratie verzorgen, de communicatie richting de pensioendeelnemers, en voldoen aan de verplichtingen jegens de toezichthouders. Zonodig zal de PPI ook aan waardeoverdracht doen.

De financiŽle verplichtingen voor de PPI die voortvloeien uit de portefeuille van pensioenovereenkomsten beperken zich tot de uitbetaling of overdracht van de opgebouwde vermogens. Daarop zijn de minimum vermogenseisen gebaseerd.

De bescherming van de pensioendeelnemers gericht op het veiligstellen van de ingebrachte pensioenpremies en de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten wordt geregeld door de PPI in bepaalde gevallen te verplichten het vermogen of de vermogens behorende bij pensioenregelingen onder te brengen bij een van de PPI onafhankelijke rechtspersoon, de pensioenbewaarder.

« terug

Pensioenwet: