Premiepensioeninstelling

Bescherming pensioendeelnemers
De positie van pensioendeelnemers en pensioengerechtigden op twee manieren beschermd:
1.doordat de premiepensioeninstellingen onder toezicht staan: premiepensioeninstellingen zijn vergunningplichtig en dienen aan bepaalde voorschriften te voldoen.
2.door maatregelen die tot doel hebben te waarborgen dat pensioencrediteuren hun aanspraken ook daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Deze maatregelen bestaan uit een combinatie van een rangregeling voor crediteuren (art. 4.71a Wft) en de goederenrechtelijke scheiding van vorderingen op pensioenvermogens (art. 4.71b Wft).

Hoewel de PPI geen pensioenuitkeringen in de zin van de Pensioenwet doet en haar werkzaamheden beperkt tot de opbouwfase, heeft dat geen gevolgen voor het niveau van bescherming dat de Pensioenwet voor de deelnemers waarborgt. Alle relevante bepalingen uit de Pensioenwet zijn onverkort van toepassing. Dat betekent onder andere dat de zorgplicht die geldt bij een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid - waarbij de deelnemer de beleggingsverantwoordelijkheid heeft overgenomen - van toepassing is.

Verder zijn de artikelen van toepassing omtrent waardeoverdracht, pensioenverevening bij echtscheiding, de uitruil OP-NP etc. Voor zover de PPI een Nederlandse regeling uitvoert, is de PPI ook gehouden aan de informatieverplichtingen die de Pensioenwet oplegt.

« terug