Taken pensioenuitvoerder

Uitbesteding
Wat geldt voor aanbieders op grond van de Wft, geldt ook voor pensioenuitvoerders: zijn zijn verantwoordelijk voor het naleven van de Pensioenwet, ook wanneer zij taken uitbesteden aan derden.

Overtreding van een in deze wet opgenomen bepaling door een derde, wordt als een overtreding van de Pensioenwet door de uitbestedende pensioenuitvoerder beschouwd.

De wet verstaat onder uitbesteding het op structurele basis laten uitvoeren van werkzaamheden, daaronder begrepen processen of delen van processen, door onafhankelijke derden.

Uitbesteding van werkzaamheden mag op geen enkele wijze de waarborging van pensioenaanspraken en pensioenrechten in gevaar brengen. Wanneer een pensioenuitvoerder bijvoorbeeld het uitbetalen van de pensioenuitkeringen zou uitbesteden, dan zal hij altijd aangesproken kunnen worden wanneer degene, aan wie deze taak is uitbesteed, niet of te weinig uitkeert.

De volgende werkzaamheden mag een pensioenuitvoerder niet uitbesteden:
a. taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid bepalen;
b. werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van de uitvoerder voor de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en het toezicht daarop kan ondermijnen;
c. indien de uitbesteding een belemmering kan vormen voor een adequaat toezicht.
« terug

Pensioenwet: