Taken pensioenuitvoerder

Taakafbakening
De afspraken die betrekking hebben op de afbakening van de taken van pensioenfondsen en verzekeraars zijn in de Pensioenwet vastgelegd. Door deze afspraken, die nu verheven zijn tot wettelijke regelingen, worden pensioenfondsen zowel wat betreft hun domein als hun producten beperkt.

De wet verbiedt de pensioenfondsen om nevenactiviteiten te verrichten. Deze ruime formulering wordt niet nader ingevuld; de wetgever vertrouwt erop dat deze norm in de praktijk nadere invulling krijgt. Het rapport van de Commissie conglomeraatvorming pensioenfondsen('de Commissie Staatsen') ‘Het pensioenfonds als taakorganisatie: schoenmaker blijf bij je leest’ uit 2003 geeft daarvoor voldoende handvatten.
Mocht blijken dat fondsen activiteiten buiten deze kerntaken ontplooien, dan biedt de wet de mogelijkheid om het wettelijk verbond op nevenactiviteiten nader te regelen.

Buiten deze kernactiviteiten mogen pensioenfondsen voortgaan met het uitvoeren van spaarregelingen voor gemoedsbezwaarden.
« terug

Memorie van Toelichting over:

Meer informatie: