Taken pensioenuitvoerder

Eigen verantwoordelijkheid
De algemene taakomschrijving suggereert dat de pensioenuitvoerder op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de inhoud van de pensioenovereenkomst. Maar dat betekent niet dat de pensioenuitvoerder vrij is om alle overeenkomsten uit te voeren. De uitvoerder moet zich vergewissen of een pensioenovereenkomst regels bevat die in strijd zijn met nationale en internationale regelgeving. Blijkt dat het geval, dan is het hem verboden die uit te voeren. Sociale partners zullen dan eerst de pensioenovereenkomst in overeenstemming met de desbetreffende regelgeving moeten brengen.

In feite betreft dit een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerder. De memorie van toelichting beroept zich in dit verband op het arrest Menauer van het Europese Hof van Justitie. Het Hof moest zich buigen over de vraag of een pensioenuitvoerder aansprakelijk is voor de gevolgen van een pensioenregeling, die in strijd is met de gelijke behandelingsvoorschriften van het EG-verdrag. Het Hof kwam tot een bevestigend oordeel, door te bepalen dat pensioenuitvoerders er alles aan moeten doen om het beginsel van gelijke behandeling te eerbiedigen, ongeacht hun juridische zelfstandigheid of hun hoedanigheid van verzekeringsorgaan. Het nuttige effect van een dergelijk voorschrift zou ernstig worden geschaad, aldus het Hof, als een werknemer deze bepaling uitsluitend tegenover de werkgever zou kunnen inroepen ‘en niet tegenover degenen die uitdrukkelijk zijn belast met de uitvoering van de verplichtingen van de werkgever’.

Men kan zich afvragen of het Hof ook tot een dergelijke uitspraak zou zijn gekomen, wanneer de pensioenregeling een minder fundamenteel voorschrift had geschonden. De Pensioenwet wenst echter geen onderscheid te maken en vraagt van de pensioenuitvoerder alleen die overeenkomsten uit te voeren die op geen enkele wijze ingaan tegen nationale en internationale regelgeving. Pensioenuitvoerders zullen de pensioenovereenkomsten daarop moeten beoordelen, voordat zij zich bereid verklaren de uitvoering op zich te nemen, om niet het risico te lopen aansprakelijk te worden gesteld als waren zij partij in de overeenkomst.
« terug

Memorie van Toelichting over: