Taken pensioenuitvoerder

Domeinafbakening
De domeinafbakening legt beperkingen op aan werkgevers om zich bij een pensioenfonds aan te sluiten. De afspraken zijn als volgt in de wet verwerkt:

– ondernemingen aangesloten bij een ondernemingspensioenfonds
Een ondernemingspensioenfonds mag slechts aan één onderneming (of groep) zijn verbonden. Ondernemingen waartussen geen enkele juridische, economische, organisatorische of feitelijke band bestaat horen niet thuis bij één ondernemingspensioenfonds. Indien een onderdeel zich losmaakt van de groep, mag dat wel aan het fonds blijven deelnemen. Bewust spreekt de wetgever van ‘groep’ en niet van ‘concern’. Door deze terminologie aan te houden, die aansluit bij het Burgerlijk Wetboek, is de bepaling van toepassing op coöperaties, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen.

– vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds
Bedrijven die niet, of zijdelings, tot de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds behoren, kunnen – onder voorwaarden – op vrijwillige basis deelnemen, wanneer representatieve sociale partners in de desbetreffende bedrijfstak daarom verzoeken. De activiteiten van deze bedrijven moeten wel een aantoonbare relatie hebben met de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds. Voorts moet het fonds deze mogelijkheid van vrijwillige aansluiting expliciet in de statuten opnemen en daarin vermelden welke voorwaarden van toepassing zijn.
« terug

Memorie van Toelichting over: