Pensioenovereenkomst | Toeslagen

Gelijke behandeling toeslagen
De wet definieert een toeslag als een verhoging van een pensioenrecht of een pensioenaanspraak. Op grond van de PSW kon een werkgever toeslagen verlenen die alleen betrekking hadden op ingegane pensioenen. Nu de toeslagen onder het begrip ‘pensioen’ zijn gebracht, bestaat die ruimte niet meer. Alleen nog de pensioenuitvoerder – en dus niet meer de werkgever – kan de toeslagverlening uitvoeren. Toeslagverlening exclusief toekennen aan actief-gepensioneerden is niet mogelijk. De wetgever vreest dat de voorschriften ten aanzien van toeslagen dan zullen worden ontweken door de toevlucht te nemen tot eenmalige toeslagen.

De wetgever hecht sterk aan de gelijke behandeling van alle groepen:
‘Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat de verplichting tot gelijke behandeling inhoudt dat een slaper-gepensioneerde niet slechter af mag zijn dan een actief-gepensioneerde; dat geldt niet andersom’.

Verhoging van het pensioen met een voor iedereen gelijk bedrag valt ook onder het begrip ‘toeslag’. De wetgever realiseert zich dat dit gelijkheidsvereiste ertoe kan leiden dat er geen toeslagen meer in de vorm van een vast bedrag zullen worden gegeven. ‘Echter de regering laat het belang van gelijke behandeling prefereren boven het behouden van de mogelijkheid tot het geven van toeslagen in de vorm van een gelijk bedrag voor alleen de pensioengerechtigden.’

De gelijke behandelingsverplichting geldt ook voor elke pensioensoort. Dat wil zeggen, dat bij verhoging van een ingegaan partnerpensioen voor de actief-gepensioneerde ook het ingegane partnerpensioen voor de partner van een slaper-gepensioneerde, van een gewezen deelnemer, van een deelnemer en voor een gewezen partner met bijzonder partnerpensioen moet worden verhoogd. Dat geldt zowel voor het pensioenrecht als voor de aanspraak. In lijn daarmee geldt de bepaling, dat (de partner van) de gewezen deelnemer niet slechter af mag zijn dan (de partner van) de gepensioneerde. Ook hier geldt dat geen onderscheid mag worden gemaakt tussen gehuwde, geregistreerde of samenwonende niet-geregistreerde partners. Dit is in lijn met het uitgangspunt dat een partner van een deelnemer, voor wie op grond van de pensioenovereenkomst aanspraak bestaat op partnerpensioen, zoveel mogelijk hetzelfde behandeld moet worden als een gehuwde of geregistreerde partner.
De toeslag op partnerpensioen en wezenpensioen hoeft overigens niet gelijk te zijn.

Niet alleen voorwaardelijke, maar ook de onvoorwaardelijke toeslagen – bijvoorbeeld in de vorm van een koppeling aan de stijging van de consumptieprijsindex – vallen onder de gelijke behandelingsregeling.

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet: