Internationaal

Onderbrenging bij een verzekeraar
Als er buitenlandse aanknopingspunten zijn, geldt, zoals in de inleiding is aangegeven, dat partijen de vrijheid van rechtskeuze hebben. Als er geen rechtskeuze wordt gemaakt, geldt het recht van het land waar de verzekeringnemer is gevestigd. Als er wel een rechtskeuze wordt gemaakt, kan de bescherming van de dwingendrechtelijke bepalingen van het land van vestiging van de verzekeringnemer niet verloren gaan. Daarbij moet de werkgever in het geval van uitvoeringsovereenkomsten in het kader van pensioenen gezien worden als de verzekeringnemer.

Als gevolg hiervan kan ingeval van onderbrenging bij verzekeraars de situatie ontstaan dat, hoewel op de pensioenovereenkomst Nederlands recht (en dus ook de Pensioenwet) van toepassing is, op de uitvoeringsovereenkomst recht van een ander land van toepassing is. Dat is bijvoorbeeld het geval als een werkgever uit een andere EU-lidstaat met een in Nederland werkende werknemer een pensioenovereenkomst heeft afgesloten die hij wil onderbrengen bij een Nederlandse of buitenlandse verzekeraar. Omdat de werkgever als verzekeringnemer in het buitenland is gevestigd, geldt dat het buitenlands recht van toepassing is op de uitvoeringsovereenkomst.

Dat vindt de wetgever een onbevredigende situatie. Het leidt er bijvoorbeeld toe dat de verzekeraar zich niet hoeft te houden aan de wettelijke voorlichtingsvoorschriften. De regering ziet echter geen duidelijke mogelijkheid te regelen dat op de uitvoeringsovereenkomst hetzelfde recht van toepassing is als op de pensioenovereenkomst.

Als de werkgever in Nederland is gevestigd, maar een pensioenovereenkomst bij een buitenlandse verzekeraar wil onderbrengen, dan is deze wet van toepassing. Als gekozen wordt voor ander recht dan het Nederlandse, dan blijven de dwingendrechtelijke bepalingen toch van toepassing. Wel is in de wet, net als in de Regelen PSW, bepaald dat, als er wordt gekozen voor ander dan het Nederlands recht bij de uitvoeringsovereenkomst, een clausule moet worden opgenomen die bepaalt dat de Pensioenwet van toepassing is.

« terug

Memorie van Toelichting over: