Territoriale reikwijdte
Een werknemer die in Nederland werkt, kan, ongeacht zijn nationaliteit, ongeacht in welk land hij woont, en ongeacht de vestigingsplaats van de werkgever, de beschermende werking van de Pensioenwet niet verliezen. Ook als een werknemer, die gewoonlijk in Nederland werkt, tijdelijk (waarbij gedacht moet worden aan een periode van maximaal vijf jaar) in het buitenland werkt, blijft de beschermende werking van deze wet op hem van toepassing.

Voorzover een pensioenovereenkomst internationale aanknopingspunten heeft (de werkgever is bijvoorbeeld gevestigd in het buitenland en de werknemer werkt in Nederland), is het Europees Verdrag over verbintenissen uit overeenkomst uit 1980 (EVO) relevant. Op grond van dit verdrag wordt bepaald welk recht van toepassing is, als een individuele overeenkomst buitenlandse aanknopingspunten heeft. Het verdrag is van toepassing op arbeidsovereenkomsten en kent hiervoor speciale bepalingen.

Aangezien in de wet pensioenovereenkomsten worden gezien als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, is het verdrag ook van toepassing op pensioenovereenkomsten.

Op grond van artikel 3 EVO geldt het beginsel van de vrijheid van rechtskeuze, wanneer een overeenkomst buitenlandse aanknopingspunten heeft. Bij gebreke van rechtskeuze bepaalt artikel 6, tweede lid, EVO welk recht de arbeidsovereenkomst dan beheerst. Dit is het objectief toepasselijk recht.

Op grond van dit objectief toepasselijk recht geldt:
a.het recht van het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land tewerk is gesteld of,
b.het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen, wanneer deze werknemer niet in eenzelfde land zijn arbeid verricht.

Onderdeel a gaat uit van het werklandbeginsel, tenzij er sprake is van tijdelijk werkzaam zijn in een ander land. Dan blijft het recht gelden van het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht.

Onderdeel b heeft bijvoorbeeld betrekking op een werknemer die als handelsvertegenwoordiger in verschillende landen werkzaam is en niet een vaste werkplaats heeft. In dat geval geldt het recht van het land waar de werkgever gevestigd is.

« terug