Informatieregels

Informatie op verzoek
De wet geeft aan welke informatie de pensioenuitvoerder op verzoek moet verstrekken aan (gewezen) deelnemers, de gewezen partners en de pensioengerechtigden:
a.het voor hem geldende pensioenreglement;
b.het jaarverslag en de jaarrekening van de pensioenuitvoerder;
c.de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement;
d.de voor hem relevante informatie over beleggingen; en
e.informatie over andere bij algemene maatregel van bestuur te bepalen onderwerpen.

Aan dit laatste punt heeft het Besluit invulling gegeven en wel als volgt:
1.Indien sprake is van een premieovereenkomst dan wel premieregeling waarbij de deelnemer tijdens de opbouwperiode het beleggingsrisico draagt verstrekt de uitvoerder op verzoek aan de deelnemer en de gewezen deelnemer informatie over alle beleggingsmogelijkheden, de feitelijke beleggingsportefeuille, de risicopositie en de kosten in verband met de beleggingen.
2.Bij een premieovereenkomst of premieregeling waarbij de premie wordt belegd verstrekt de pensioenuitvoerder op verzoek van de deelnemer, gewezen deelnemer of gewezen partner een indicatie van het te bereiken voor periodieke uitkeringen aan te wenden kapitaal op de pensioendatum en de daarbij gehanteerde veronderstellingen.
3.De pensioenuitvoerder verstrekt op verzoek van de deelnemer, gewezen deelnemer of gewezen partner een indicatie van de hoogte van de periodieke uitkeringen op de pensioendatum wanneer het kapitaal daarvoor wordt aangewend.
4.Bij de indicatie, bedoeld in het derde lid, worden de op het moment van het verzoek bij de pensioenuitvoerder geldende tarieven gehanteerd. De periodieke uitkeringen worden gecorrigeerd voor te verwachten prijsinflatie. Bij regeling van Onze Minister wordt bepaald met welke te verwachten prijsinflatie gecorrigeerd wordt.
5.Bij het verstrekken van de indicatie, bedoeld in het derde lid, dient de pensioenuitvoerder er op te wijzen dat het risico dat de definitieve pensioenuitkering afwijkt van de indicatie bij de betrokkene ligt.
6.Het fonds verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner of de pensioengerechtigde op verzoek de verklaring inzake de beleggingsbeginselen.
7.De uitvoerder verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner of de pensioengerechtigde op verzoek:
a.het kortetermijnherstelplan bedoeld in artikel 140 van de Pensioenwet dan wel artikel 67f van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;
b.het langetermijnherstelplan bedoeld in artikel 138 van de Pensioenwet dan wel artikel 67d van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;
c.informatie over de hoogte van de dekkingsgraad;
d.informatie over het van toepassing zijn van een aanwijzing als bedoeld in artikel 171 van de Pensioenwet dan wel artikel 72 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling; en
e.informatie over de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet dan wel artikel 74 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
8.De uitvoerder verstrekt de deelnemer of gewezen deelnemer op verzoek informatie over de consequenties van uitruil.


« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

Besluit: