Informatieregels

Informatie tijdig, duidelijk en begrijpelijk
‘De pensioenuitvoerder verstrekt de informatie tijdig en in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen’, stelt de Pensioenwet en verwijst in de memorie van toelichting hiervoor naar de Wet financiële dienstverlening. In die wet wordt ‘de gemiddelde consument’ opgevoerd, die de uitleg van een complex financieel product moet kunnen begrijpen. Dat kan alleen door een document op te stellen in ‘voor de afnemer begrijpelijke bewoordingen’, zoals de omschrijving luidt in het Besluit financiële bijsluiter.

De Pensioenwet vraagt de uitvoerders om de deelnemers en andere gerechtigden in begrijpelijke bewoordingen van informatie te voorzien. Concreet houdt dat in dat het toesturen van een pensioenreglement niet voldoende is. Zo’n stuk is voor veel werknemers moeilijk toegankelijk. De memorie van toelichting hierover: ‘Een pensioenreglement geeft immers weliswaar een uitvoerige beschrijving van de pensioenregeling, maar is geschreven in een juridische en pensioentechnische terminologie die daarom niet altijd voor alle deelnemers begrijpelijk is.’ En: ‘Het gaat daarbij dus niet om een uitputtende beschrijving waarin alle rechten en plichten van de betrokken partijen zijn uitgewerkt.’

Hoewel de wetgever in de memorie van toelichting aangeeft dat het hier gaat om open normen waarbij de pensioenuitvoerders een eigen vernatwoordelijkheid hebben, heeft de AFM het begrip 'tijdig' geconcretiseerd waar het gaat om het verstrekken van UPO's.

Ook publiceerde de toezichthouder de Leidraad 'begrijpelijkheid.

Bij amendement is een extra element toegevoegd voor de informatieverstrekking met betrekking tot toeslagverlening.
Die moet worden uitgedrukt in een kwalitatieve en beeldende maatstaf.
Deze maatstaf moet in elk geval rekening houden met de verwachtingen ten aanzien van toekomstige toeslagverlening, zoals die uit de continuïteitsanalyse volgen en ook moet de te verwachten toeslagverlening afgezet worden tegen het minimale percentage van het gemiddelde prijsindexcijfer.« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

AFM: