Informatieregels

Informatie bij beŽindiging
De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer bij beŽindiging van de deelneming:
a.een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken;
b.informatie over toeslagverlening;
c.informatie die voor de deelnemer specifiek in het kader van de beŽindiging relevant is; en
d.omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de pensioenuitvoerder.

Het Besluit werkt dit als volgt verder uit:
De uitvoerder verstrekt de deelnemer bij beŽindiging van de deelneming informatie over:
a.de mogelijkheid van afkoop, bedoeld in artikel 60 van de Pensioenwet dan wel artikel 40 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, voorzover er sprake is van een pensioenaanspraak onder de afkoopgrens;
b.het recht op waardeoverdracht, bedoeld in artikel 65 van de Pensioenwet dan wel artikel 42 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, of de mogelijkheid tot waardeoverdracht, bedoeld in artikel 69 van de Pensioenwet dan wel artikel 46 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;
c.de consequenties van arbeidsongeschiktheid;
d.het actueel zijn van een korte- of langetermijnherstelplan; en
e.het vervallen van de dekking tegen het risico op overlijden indien nabestaandenpensioen werd verworven op basis van risicofinanciering.

Periodieke informatie aan gewezen deelnemers:
Gewezen deelnemers worden door de pensioenuitvoerder periodiek geÔnformeerd over de hoogte en de ontwikkeling van hun pensioenaanspraak. ĎDit is van belang in het kader van het maken van een financiŽle planning; daarvoor is goed zicht noodzakelijk op alle aanspraken op pensioen, ook als die bij verschillende (oude) pensioenuitvoerders ondergebracht zijní, luidt de motivatie in de memorie van toelichting.

ĎPeriodiekí betekent hier eens in de vijf jaar. Wat de informatie over toeslagverlening betreft, moet worden aangesloten bij de informatie die aan deelnemers wordt gegeven.

Naast het recht op deze verplichte informatie, heeft de gewezen deelnemer bovendien het recht een aantal stukken op te vragen, zoals het jaarverslag en de jaarrekening en de consequenties van gebruik van het recht op uitruil van pensioensoorten.

« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

Besluit: