Directeur-grootaandeelhouder

Bedrijfstakpensioenfonds
Er is één groep directeuren-grootaandeelhouders die voldoet aan de definitie van directeur-grootaandeelhouder, maar op wie desondanks de Pensioenwet van toepassing is. Het gaat daarbij om de groep van directeuren- grootaandeelhouders die onder de werkingssfeer valt van een bedrijfstakpensioenfonds. Dit is met name van belang voor de bedrijfstakpensioenfondsen die voor het onderscheid tussen ‘gewone’ werknemer en directeur-grootaandeelhouder aansluiten bij de sociale verzekeringswetten.

Sociale partners in een bedrijfstak kunnen namelijk, wanneer sprake is van een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling, afspreken dat er naast werknemers ook personen die niet aan de definitie van werknemer voldoen aan deze pensioenregeling moeten deelnemen. Het gaat dan om personen die geen werknemer zijn in de zin van de Pensioenwet, maar wel persoonlijke arbeid verrichten tegen beloning, of om zelfstandigen die in die bedrijfstak werkzaam zijn. Ook directeuren-grootaandeelhouders worden op deze wijze onder de reikwijdte van deze wet gebracht.

« terug

Pensioenwet: