Relatie met deelnemers

Tussentijdse beŽindiging
Bij tussentijdse beŽindiging van de deelneming behoudt de gewezen deelnemer de tot op dat moment opgebouwde aanspraken, indien sprake is van een uitkerings- of kapitaalovereenkomst. Deze pensioenaanspraak moet op het moment van beŽindiging volledig zijn gefinancierd.
Bij een premieovereenkomst wordt het op het moment van beŽindiging opgebouwde kapitaal belegd tot de pensioendatum, of aangewend voor aankoop van een verzekerd kapitaal, of aangewend voor een verzekerde levenslange uitkering vanaf de pensioendatum.

Het vroeger gehanteerde begrip Ďtijdsevenredige aanspraakí komt in de Pensioenwet niet voor. Die noodzaak is vervallen door de introductie van de verplichting tot een evenredige opbouw: ĎDe verwerving van pensioenaanspraken in het kader van een uitkeringsovereenkomst of een kapitaalovereenkomst vindt gedurende de deelneming ten minste evenredig plaats.í. En: 'Het doorberekenen van kosten in het kader van een premieovereenkomst vindt evenredig in de tijd plaats.'

Partnerpensioen
Door amendering is ook onder bepaalde omstandigheden het partnerpensioen op risicobasis behouden. De deelnemer, die na beŽindiging van de deelneming recht heeft op een WW-uitkering, behoudt gedurende de uitkeringstermijn aanspraak op partnerpensioen. De hoogte daarvan wordt vastgesteld alsof hetzelfde pensioen op opbouwbasis zou zijn overeengekomen.

Tevens wordt de dekking van het partnerpensioen niet aangetast, wanneer de deelnemer gedurende de deelneming onbetaald verlof opneemt tot een maximum van achttien maanden.

De betreffende amendementen zijn in de Pensioenwet verwerkt in artikel 55, lid 5 en in een nieuw artikel 56.

Op grond van artikel 61 van de Pensioenwet heeft de deelnemer ook het recht om bij het einde van het deelnemerschap ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen. Als de deelnemer dat doet, dan kan bij de voortzetting van de partnerpensioendekking rekening wordt gehouden met dat omgeruilde partnerpensioen. Anders zou eventueel een dubbele dekking kunnen ontstaan.
« terug

Memorie van Toelichting:

Pensioenwet: