Relatie met deelnemers

Afkoop pensioenrechten
De Pensioenwet maakt onderscheoid tussen afkoop en waardeoverdracht. De wet definieert afkoop als Ďiedere handeling waardoor pensioenaanspraken of pensioenrechten hun pensioenbestemming verliezení. Waardeoverdracht valt niet onder deze definitie, waardoor die niet (zoals in de tijd van de PSW) gezien hoeft te worden als een bijzondere vorm van afkoop, die de wet toeliet.

In beginsel is afkoop verboden. De wet maakt voor kleine pensioenaanspraken en fiscaal bovenmatig pensioen een uitzondering op deze regel.

Kort gezegd is afkoop alleen mogelijk:
« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

Zie ook: