Oudedagslijfrente | Tijdstip aftrek

Verzuimde aftrek
Het kan gebeuren dat de belastingplichtige de lijfrentepremie wel op tijd heeft betaald, maar verzuimd heeft de premie af te trekken. Ook kan het voorkomen dat een belastingplichtige verzuimt om gebruik te maken van de terugwentelingsmogelijkheid.

In dat geval maakt de staatssecretaris onderscheid tussen de situatie dat de aanslag al dan niet onherroepelijk vaststaat.

Aanslag staat nog niet onherroepelijk vast
Zolang de definitieve aanslag waarop de aftrek betrekking heeft nog niet is vastgesteld, kan de belastingplichtige een aanvulling op de aangifte doen. In de aanvulling kan hij verzoeken de desbetreffende premies alsnog als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking te nemen in box 1.

Als de definitieve aanslag al wel is vastgesteld maar de bezwaartermijn nog niet is verlopen, kan de belastingplichtige een bezwaarschrift indienen. Hierin verzoekt hij de desbetreffende premies alsnog als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking te nemen in box 1. Dit geldt ook als de belastingplichtige in de aangifte het recht aanvankelijk heeft aangegeven in box 3.

Aanslag staat onherroepelijk vast
Als de definitieve aanslag onherroepelijk vaststaat, kan in beginsel de aanslag niet meer verminderd worden. De systematiek van de Wet IB 2001 brengt mee dat een belastingplichtige die bij de aangifte de uitgaven voor inkomensvoorzieningen niet in aftrek brengt in box 1, daarmee kiest voor belastingheffing in box 3. Maar het kan ook gebeuren dat een belastingplichtige onbedoeld nalaat om de premie af te trekken en niet het plan had om te kiezen voor het regime van box 3.

Mede om mogelijke splitsingsproblemen te voorkomen, heeft de staatssecretaris in zijn besluit van 20098 goedgekeurd dat de algemene regels voor ambtshalve vermindering van toepassing zijn op een verzoek om de premies alsnog als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking te nemen in het jaar van betaling (of: bij terugwenteling in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van betaling). Met andere woorden: de aftrek wordt alsnog ambtshalve toegepast.

De goedkeuring is ook van toepassing op personen waarvan de binnenlandse belastingplicht is gewijzigd in een buitenlandse betalingsplicht.

Deze goedkeuring geldt niet als de belastingplichtige de waarde van de lijfrente of recht op periodieke uitkeringen in zijn aangifte heeft opgenomen in box 3. Dat duidt immers niet op verzuim, maar op een bewuste keuze.

Ook is het niet mogelijk om een premie die in aftrek is gebracht in het jaar van betaling alsnog af te wentelen naar het vorige kalenderjaar.

« terug

Besluit 3 juni 2008: