Begrip lijfrente | Afkoop

Afkoop kleine lijfrenten
De hoofdregel is, dat en lijfrente niet kan worden afgekocht.
Sinds 1 januari 2009 wordt een uitzondering gemaakt voor kleine lijfrentekapitalen. Deze afkoopmogelijkheid is bedoeld voor vaak premievrijgemaakte lijfrenteverzekeringen met een (relatief) beperkte waarde. Het gevaar bestaat dat die toch al geringe waarde nog verder afneemt door de administratiekosten en overlijdensrisicopremies.

De afkoopregeling voor kleine lijfrenten geldt wanneer de waarde niet meer bedraagt dan € 4146 (2010). Een dergelijke afkoopsom wordt aangemerkt als een termijn van lijfrente en wordt daarmee op gelijke wijze als de periodieke lijfrentetermijnen belast in box 1. Hierdoor bestaat niet het gevaar dat revisierente berekend moet worden.

Deze regel;ing kan alleen toegepast worden wanneer er nog geen lijfrentetermijnen zijn vervallen en kan dus niet gebruikt worden wanneer de waarde van de ingegane lijfrente als gevolg van reeds gedane uitkeringen beneden de afkoopgrens is gedaald.

De grens van € 4146 geldt per lijfrentecontract. Heeft een belastingplichtige meerdere lijfrenten bij dezelfde verzekeraar afgesloten, dan worden deze lijfrenten geacht tezamen één lijfrente te vormen. Deze restrictie geldt overigens niet per concern. De waarden van lijfrentecontracten, gesloten bij verschillende dochters van een verzekeringsconcern hoeven dus niet bij elkaar opgeteld te worden.

Dezelfde afkoopregeling geldt vanaf 1 januari 2009 ook voor de bancaire producten.

Deze afkoopregeling is te vinden in artikel 133, lid 2, d

« terug

Wet IB 2001: