Vergunning

Optreden als (onder)gevolmachtigde agent
De definitie van een gevolmachtigd agent luidt in de Wft: 'het in de uitoefening van een beroep of bedrijf als gevolmachtigde van een verzekeraar voor diens rekening sluiten van een verzekering met een cliŽnt'.

De definitie brengt tot uitdrukking dat de gevolmachtigde agent weliswaar een positie inneemt tussen de verzekeraar en een cliŽnt, maar niet gelijk gesteld kan worden met een bemiddelaar. "Een gevolmachtigde agent is immers anders dan een bemiddelaar bevoegd om namens de verzekeraar verzekeringen te sluiten. Bovendien vinden de contacten tussen een gevolmachtigde agent en een cliŽnt in de regel indirect plaats door tussenkomst van een bemiddelaar", aldus de toelichting op de definitie.

Aan het begrip 'optreden als ondergevolmachtigde agent' wordt een aparte definitie gewijd: 'het in de uitoefening van een beroep of bedrijf op grond van een ondervolmacht afgegeven door een gevolmachtigde agent of door een ondergevolmachtigde agent als gevolmachtigde van een verzekeraar voor diens rekening sluiten van een verzekering met een cliŽnt'.

Vergunningaanvraag
De AFM zal aan de aanvrager een vergunning verlenen voor het optreden als (onder)gevolmachtigd agent indien de aanvrager aantoont dat hij aan de wettelijke eisen voldoet. De toezichthouder zal dat preventief toetsen, dus vůůr het moment dat de financiŽle onderneming activiteiten gaat ontplooien.
Wel stelt artikel 2:94 Wft dat de aanvrager moet aantonen dat aan de eisen 'zal worden voldaan'. Het kan dus best zijn, dat de onderneming op het moment van de vergunningaanvraag nog niet aan alle vergunningeisen voldoet omdat die nog in de oprichtingsfase verkeert. "Dit neemt niet weg", aldus de toelichting op dit artikel, "dat preventief getoetst kan worden dat binnen korte tijd na de vergunningverlening aan deze eisen 'zal' worden voldaan. Met deze formulering wordt recht gedaan aan het feit dat bij de vergunningverlening moet worden 'vooruitgekeken' naar de bedrijfsvoering - en dus alle aspecten daarbij moeten worden beoordeeld, ook degene waaraan nog niet kan worden voldaan,"

Hetzelfde artikel bepaalt dat de aanvrager ook de bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens moet verstrekken. De opsomming van die gegevens is te vinden in artikel 40 Besluit markttoegang financiŽle ondernemingen (Bmfo). Het gaat om naw-gegevens, gegevens betreffende de rechtspersoon van de onderneming, de vraag of de onderneming is aangesloten bij de StFD en alle bescheiden die betrekking hebben op de wettelijke vergunningvereisten.


Wft:

Vrijstellingsregeling Wft:

Besluit markttoegang fin. ond. Wft: