Vergunning

Bemiddelen
Onder bemiddelen verstaat de wet 'alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliŽnt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering.'

Bemiddelen verschilt in die zin van adviseren, dat bemiddelen gericht is op de totstandkoming van een overeenkomst tussen cliŽnt en aanbieder, terwijl adviseren is beperkt tot het leggen van contact tussen aanbieder en cliŽnt. Praktisch gezien wijken de wettelijke regels voor adviseurs nauwelijks af van die voor bemiddelaars. De wetgever vindt de verschillen marginaal en de risico's voor de consument vergelijkbaar. 'Zowel de adviseur als de bemiddelaar geven doorgaans advies', staat in de memorie van toelichting op de Wfd, 'en als dit advies uitmondt in een aanbeveling om een concreet product aan te schaffen, lopen de activiteiten van de bemiddelaar en adviseur uitsluitend nog uiteen waar het gaat om het sluiten van de overeenkomst.'

Onder bemiddeling in verzekeringen wordt ook begrepen het assisteren bij het beheer en de uitvoering. Hierbij kan gedacht worden aan het innen van premies of het bijstaan van de cliŽnt in geval van schade.

Wanneer een kantoor bemiddelt in herverzekeringen moet dat apart in de vergunningsaanvraag worden aangegeven. Deze bemiddelaar onderhoudt geen rechtstreeks contact met consumenten, maar brengt reeds afgesloten verzekeringen onder bij andere verzekeraars. Datzelfde geldt wanneer het kantoor actief is als gevolmachtigd agent.

Vergunningaanvraag
De AFM zal aan de aanvrager een vergunning verlenen voor het bemiddelen indien de aanvrager aantoont dat hij aan de wettelijke eisen voldoet. De toezichthouder zal dat preventief toetsen, dus vůůr het moment dat de financiŽle onderneming activiteiten gaat ontplooien, staat in artikel 2:83 Wft.

Hetzelfde artikel bepaalt dat de aanvrager ook de bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens moet verstrekken. De opsomming van die gegevens is te vinden in artikel 37 Besluit markttoegang financiŽle ondernemingen (Bmfo). Het gaat om naw-gegevens, gegevens betreffende de rechtspersoon van de onderneming, de vraag of de onderneming is aangesloten bij de StFD en alle bescheiden die betrekking hebben op de wettelijke vergunningvereisten.


Wft:

Vrijstellingsregeling Wft:

Besluit markttoegang fin. ond. Wft: