Oneerlijke handelspraktijken

Definities
Een product is niet alleen een goed, maar ook een dienst. In de vorige afdeling van het BW (3.3) staat ook een definitie van product, maar die is uitsluitend van toepassing op het onderwerp van die afdeling, productenaansprakelijkheid en heeft een meer beperkte reikwijdte.

In de wetgeving wordt gesproken over professionele toewijding. De definitie van dat begrip is als volgt omschreven:
"het normale niveau van bijzondere vakkundigheid en van zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van consumenten mag worden verwacht, in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de voor die handelaar geldende professionele standaard en eerlijke marktpraktijken".

Twee elementen zijn hier opgenomen: de bijzondere vakkundigheid en de zorgvuldigheid. De handelaar (dat kan ook een dienstverlener zijn), die ten aanzien van beide elementen op een normaal niveau (of hoger) functioneert, is professioneel toegewijd. Dit zal per geval moeten worden vastgesteld. Wat het niveau van de professionele standaard is of zou moeten zijn, kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de handelsgebruiken in een bepaalde sector, een gedragscode of een afgelegde eed of belofte. Het gegeven dat de handelaar is toegelaten tot een beroep of over een voor het beroep vereist diploma beschikt, is op zichzelf in beginsel onvoldoende om professionele toewijding aan te nemen.

Van een uitnodiging tot aankoop is sprake indien er een concreet product. of een concrete dienst met prijs wordt genoemd die de consument in staat stelt een aankoop te doen. Advertenties om de naamsbekendheid van een product te vergroten, vallen dus niet onder de definitie. De vraag of sprake is van een uitnodiging tot aankoop is vooral van belang wanneer de handelaar/dienstverlener misleidende omissie (het niet vermelden van voor de consument van belang zijnde informatie) wordt verweten.


BW: